header
Drop Down Menu

2544
Close
มิส ปราณี เผ่าทัพ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 26 พฤษภาคม 2509
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ การงานพื้นฐานอาชีพ
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2545
อายุงาน 36 ปี
Close
มาสเตอร์ สุเมธ อรัญวาลัย

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2509
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ เคมี
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2545
อายุงาน 36 ปี
ปีการศึกษา 2544


Untitled Document

Assumption College Thonburi