header
Drop Down Menu

2540
Close
มาสเตอร์ ประสิทธิ์ โชคสมบูรณ์

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2514
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ สังคมศึกษา
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2541
อายุงาน 27 ปี
ปีการศึกษา 2540Untitled Document

Assumption College Thonburi