Home Page
 
  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ ชื่อสื่อ :How much and How many
วิชา :ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา : อ (ชั้น ป.3)
เรื่อง :How much and How many โดย : นางสาววีรวรรณ สุขสบาย
วิธีทำ :   
จุดประสงค์ในการใช้สื่อ :
How much and How many
วัตถุประสงค์
ไม่ระบุ
 
รูปภาพรายละเอียดของสื่อ
   
 
   

Re : How much and How many
จาก :
อีเมล์ :
วันที่ : 3/4/2556 7:32:38
ความคิดเห็น


Re : How much and How many
จาก :
อีเมล์ :
วันที่ : 14/6/2556 16:12:33
ความคิดเห็น


Re : How much and How many
จาก : ด.ญ.จิดาภา เกิดมงคลโชค
อีเมล์ : jidapa_assumption@hotmail.com
วันที่ : 17/8/2556 16:33:05
ความคิดเห็น

มิส วีรวรรณคะตอนนี้หนูอยู่อัมพรไพศาล จากศิลย์เก่านะคะ


Re : How much and How many
จาก :
อีเมล์ :
วันที่ : 19/12/2556 14:36:24
ความคิดเห็น

Home Page
 
Create By Mr.Phadungsak Sangsawong | ICQ # is 36212331
Copyright 2022 © A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119