Home Page
 
  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ ชื่อสื่อ :ห่วงโซ่ – สายใยอาหาร
วิชา :วิทยาศาสตร์ 7 รหัสวิชา : ว31101
เรื่อง :การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต โดย : นางสาวมยุรี บุญชูวงศ์
วิธีทำ :   
จุดประสงค์ในการใช้สื่อ :
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เรียงลำดับสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อ กันเป็นทอดๆ ได้ถูกต้องเมื่อกำหนดสถานการณ์มาให้
2. เขียนสายใยอาหารจากสถานการณ์ที่กำหนดให้
 
รูปภาพรายละเอียดของสื่อ
 
 
Home Page
 
Create By Mr.Phadungsak Sangsawong | ICQ # is 36212331
Copyright 2022 © A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119