Home Page
 
  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ ชื่อสื่อ :วงกลมหนึ่งหน่วย และกราฟตรีโกนมิติ
วิชา :คณิตศาสตร์ 11 รหัสวิชา : ค41102
เรื่อง :อัตราส่วนตรีโกนมิติ โดย : นายสรรค์ เหลืองประสิทธิ์
วิธีทำ :   
จุดประสงค์ในการใช้สื่อ :
1. ให้นักเรียนได้เห็นภาพเป็นรูปธรรม
2. ให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากนามธรรมเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายขึ้น
 
รูปภาพรายละเอียดของสื่อ
 
 

Re : วงกลมหนึ่งหน่วย และกราฟตรีโกนมิติ
จาก :
อีเมล์ :
วันที่ : 14/6/2556 16:12:33
ความคิดเห็น

Home Page
 
Create By Mr.Phadungsak Sangsawong | ICQ # is 36212331
Copyright 2022 © A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119