จุดมุ่งหมายของการแนะแนว
 


จุดมุ่งหมายของการแนะแนว

จุดหมายปลายทางของการแนะแนว คือการที่เด็กสามารถช่วยตนเอง พึ่งตนเอง รับผิดชอบตนเอง รู้จักตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้อย่างฉลาดเหมาะกับตน และสามารถปรับตัวอยู่กับสังคมได้อย่างราบรื่น การจัดกระบวนการแนะแนวขึ้นในโรงเรียนก็เพื่อจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

เพื่อแก้ปัญหา ทุกคนย่อมจะประสบปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายของการแนะแนวจึงมุ่งจะให้เขาสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง แต่ในชีวิตของคนเรานั้นใช่ว่าจะพบปัญหาที่เหมือนกันหรือแก้ไขกันได้ทุกคน บางคนพบปัญหาที่ตนเองพอจะแก้ไขได้ แต่บางคนจะพบปัญหาที่แก้ไม่ได้เลย การแนะแนวเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเด็กในการแก้ไขปัญหา (คมเพชร ฉัตรศุภกุล 2521:4)

เพื่อป้องกันปัญหา การป้องกันปัญหาจะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากในปัจจุบัน เพราะในบางครั้งถ้าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้ว ก็ยากเกินจะแก้ไขได้ กระบวนการแนะแนวจึงพยายามใช้วิธีการเพื่อให้เขารู้จักเลือกอย่างฉลาด เช่น เลือกอาชีพ เลือกคู่ครอง เลือกโรงเรียน เลือกวิชา เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับเขาให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น การเลือกเรียนวิชาชีพที่ไม่เหมาะสมกับตนเองย่อมทำให้อนาคตหมดความสุขไปได้ เด็กไม่ชอบอาชีพครูเมื่อไปทำงานก็จะประสบปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ซึ่งทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนในทุกด้านให้เกิดความสุขสบายใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม
เกิดการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการเรียน การเลือกอาชีพ และเรื่องส่วนตัว สังคมของนักเรียน เกิดแนวคิดและปฏิบัติในทางที่ดี ที่ถูก มีความเจริญแห่งตน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองดี ของสังคม โดยใช้บริการสนเทศเกี่ยวกับตัวนักเรียน การช่วยนักเรียนวางแนวชีวิตในอนาคต เป็นต้น

เนื่องจากวิชานี้ไม่มีหน่วยการเรียน การวัดและการประเมินผล ผู้สอนจะกระทำในแง่ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการนั้น ในการเรียนการสอนจึงเป็นสิทธิของผู้สอน ที่จะกำหนดเนื้อหาด้วยตัวเอง แต่เนื้อหาและเรื่องราวที่สอนควรคลอบคลุมจุดมุ่งหมาย และหลักการของหลักสูตร ซึ่งก่อนที่ผู้เนื่องจากวิชานี้ไม่มีหน่วยการเรียน การวัดและการประเมินผล ผู้สอนจะกระทำในแง่ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งถือเสมือนการวัดเชิงพฤติกรรม ดังสอนจะดำเนินการควรจัดให้เป็นโครงการย่อยเสียก่อน