คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
             สังคมวิทยา
เป็นศาสตร์ที่ศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์
ด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ ศึกษารูปแบบกระบวนการและผลของการกระทำระหว่างกันของคนในสังคม ชุมชน องค์การ กลุ่มคนไปจนถึงสถาบันสังคมแบบต่าง ๆ
การศึกษาสังคมสังคมวิทยามีกลุ่มวิชาต่าง ๆ เช่น
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กลุ่มวิชาทฤษฎีและระเบียบวิธี

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กลุ่มวิชาประชากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กลุ่มการจัดระเบียบทางสังคม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กลุ่มความเบี่ยงเบน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

มานุษยวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ ผลงานของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
เช่น ภาษาวัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน
การศึกษามานุษยวิทยา ในคณะแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ คือ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กลุ่มวิชาทฤษฎี
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กลุ่มวิชาระเบียบวิธี
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและสังคมวิเคราะห์
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กลุ่มวิชาของวัฒนธรรม
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กลุ่มวิชาโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ และ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กลุ่มวิชามานุษยวิทยาชีวภาพ

                 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่ศึกษาสามารถจบทั้ง ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ และสายศิลป์
มีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์
               
แนวทางในการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสามารถทำงานใน
ด้านต่าง ๆ เช่น งานวิจัย งานด้านการวางแผนหรือวิเคราะห์นโยบาย และงานสอนหนังสือ เป็นต้น
ส่วนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ความรู้ทางสังคมวิทยาโดยตรง ได้แก่ งานฝึกอบรมหรือการประชุม งานบริหาร เช่น ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เซลล์แมน งานข่าว เช่น พนักงานข่าวกรอง ผู้สื่อข่าว พนักงานวิทยุ
งานธุรการ เช่นReceptionist เจ้าหน้าที่สโมสร
งานฝ่ายบุคคล ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ องค์การพัฒนาเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ
เช่น โครงการสมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเอง สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ฯลฯ