โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

เอกสารประกอบการเรียน
 

 

 

 


วิชา

กิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.6

 

 

 

 

 

 

 

โดย

มีสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ

 

 

 

 

ใบความรู้

ผู้สอน มีสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ

เรื่อง เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับปรับปรุง 2533

ประกอบการจัดกิจกรรมเรื่อง สำรวจผลการเรียน และปัญหาการเรียน

 

 


1.       ต้องเรียนวิชาบังคับ และวิชาเลือกเสรีตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างอย่างน้อย 75 หน่วยการเรียน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน

2.       ต้องได้หน่วยการเรียนของวิชาบังคับทั้งหมด

3.       ต้องได้หน่วยการเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 75 หน่วยการเรียน

4.       ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 คาบ / สัปดาห์ โดยต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และต้องผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมตามที่กำหนด

 

เกณฑ์การจบหลักสูตร ช่วงชั้นที่ 4 (ปฏิรูปการศึกษา 2542)

1.       ต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

2.       ต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

3.       ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

4.       ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ......................................................

ชั้น...................เลขที่.....................

ใบงาน

ผู้สอน มีสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ

เรื่อง แบบสำรวจการจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับปรับปรุง พ.. 2533

ประกอบการจัดกิจกรรมเรื่อง สำรวจผลการเรียน และปัญหาการเรียน

 


ตอนที่ 1 จงใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เป็นจริง และเติมข้อความ

.......... 1. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาสังคมศึกษาบังคับทุกรายวิชาที่ผ่านมา

.......... 2. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาภาษาไทยบังคับทุกรายวิชาที่ผ่านมา

.......... 3. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์บังคับทุกรายวิชาที่ผ่านมา

.......... 4. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาพลานามัย (สุขศึกษา + พลศึกษา) บังคับทุกรายวิชาที่ผ่านมา

.......... 5. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาพื้นฐานวิชาชีพทุกรายวิชาที่ผ่านมา

.......... 6. ข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมทุกกิจกรรมของแต่ละภาคเรียนที่ผ่านมา

.......... 7. หน่วยการเรียนสะสมวิชาบังคับทุกรายวิชาที่ผ่านมาคือ..............หน่วย

.......... 8. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาเลือกเสรีทุกรายวิชาที่ผ่านมา

......... 9. หน่วยการเรียนสะสมวิชาเลือกเสรีทุกรายวิชาที่ผ่านมาคือ...............หน่วย

.......... 10. หน่วยการเรียนสะสมทุกรายวิชาที่ผ่านมาคือ..............หน่วย

.......... 11. จากผลการเรียนที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีแนวโน้มจะจบหลักสูตร. ปลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

.......... 12. ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านวิชาบังคับบางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา) ..................................................

.........................................................................................................................................

.......... 13. ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านวิชาเลือกเสรีบางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา) ............................................

.........................................................................................................................................

............ 14. ข้าพเจ้าไม่ผ่านกิจกรรมบางกิจกรรม (ระบุชื่อกิจกรรม)................................................

.........................................................................................................................................

.......... 15. ข้าพเจ้า ติด บางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา)...................................................................

.........................................................................................................................................

.......... 16. ข้าพเจ้าติด มส บางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา).................................................................

.........................................................................................................................................

.......... 17. จากผลการเรียนที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีแนวโน้มจะไม่จบหลักสูตร. ปลายตามเกณฑ์ที่ กำหนด

......... 18. จากผลการเรียนของข้าพเจ้าที่ผ่านมา ถ้าจะวางแผนปฏิบัติในการเรียนเพื่อให้จบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติดังนี้ คือ

1...............................................................................................

2...............................................................................................

3..............................................................................................

4................................................................................................

5...............................................................................................

6...............................................................................................

(** ข้อนี้ตอบเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มจะเรียนไม่จบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น)

 

ตอนที่ 2 จงเติมคำในช่องว่าง

รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่ข้าพเจ้าลงทะเบียนเรียนรวม 5 ภาคเรียน คือ

ชั้น / ภาค

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วย

.4 ภาค 1

 

 

 

.4 ภาค 2

 

 

 

.5 ภาค 1

 

 

 

.5 ภาค 2

 

 

 

.6 ภาค 1

 

 

 

 

 

 

รวม.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ......................................................

ชั้น...................เลขที่.....................

ใบงาน

ผู้สอน มีสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ

เรื่อง ตารางการจัดเวลาใน 1 สัปดาห์

ประกอบการจัดกิจกรรมเรื่อง การจัดตารางเวลา

 

 


วัน /เวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อังคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พุธ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤหัส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศุกร์

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/ เวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

* ควรจัดเวลาอ่านหนังสือตามความพร้อมของนักเรียนในแต่ละวัน ไม่เกิน วันละ 2 3 ชั่วโมง

 

 

 

 

ชื่อ......................................................

ชั้น...................เลขที่.....................

แบบทดสอบจุดเด่นของข้าพเจ้า

ผู้สอน มีสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ

เรื่อง แบบทดสอบจุดเด่นของข้าพเจ้า

ประกอบการจัดกิจกรรมเรื่อง จุดเด่นของข้าพเจ้า

 


อะไรเป็นจุดเด่นของข้าพเจ้า

ต่อไปนี้คือ ข้อความที่แสดงคุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการเลือกอาชีพ ขอให้ท่านอ่านคุณลักษณะเหล่านี้ทีละข้อความ และพิจารณาว่าท่านมีคุณลักษณะดังกล่าวหรือไม่ขณะนี้ ด้วยการกาเครื่องหมาย / ลงหน้าข้อความเหล่านี้ เมื่อเสร็จแล้ว ขอให้กลับไปดูลักษณะที่ท่านได้ตอบไว้แล้ว และจงเลือกออกมา 6 7 ลักษณะ ที่ท่านคิดว่าเป็นลักษณะเด่นที่เวลาใคร ๆ นึกถึงท่านจะต้องนึกถึงท่านในด้านเหล่านี้มากกว่าด้านอื่น ๆ

 

สนใจใฝ่หาความรู้ทางวิชาการ ตื่นตัวอยู่เสมอ ทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาด

ปรับตัวง่าย ชอบความตื่นเต้าผจญภัย น่ารัก

ก้าวร้าว ทะเยอทะยาน มีแววศิลปิน

กล้าพูดเพื่อสิทธิอันพึงได้ของตน ดึงดูดความสนใจ มีความกล้า

ยอมรับผู้อื่น ใจกว้าง คิดถึงต้นทุนกำไรอยู่เสมอ สงบเสงี่ยม

สามารถปรับตัวได้ ระมัดระวัง รื่นเริง

คิดทะลุปรุโปร่ง ฉลาด มีไหวพริบ ชอบแข่งขัน

เชื่อถือได้ ความรับผิดชอบสูง หัวโบราณ

คิดถึงจิตใจผู้อื่น ชาเย็น ร่วมมือ

มีความคิดริเริ่ม ช่างสังเกต พูดขวานผ่าซาก

มีความเป็นประชาธิปไตย มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความภาคภูมิใจ

ชอบให้ผู้อื่นทำตามตน ง่าย ๆ สบาย ๆ มีประสิทธิภาพสูง

อารมณ์มั่นคง หวังสูง บุกเบิก

ยุติธรรม มองการณ์ไกล ยืดหยุ่นได้

มีอำนาจ เป็นการเป็นงาน พูดตรงไปตรงมา

เป็นกันเอง สุขภาพดี ใจดี

สุขภาพจิตดี ช่วยเหลือผู้อื่น ซื่อสัตย์

อารมณ์ขัน นึกฝัน มองภาพพจน์ออก

เป็นตัวของตัวเองไม่พึ่งผู้อื่น มีโลกทัศน์ของตนเอง ทำงานหนัก

เมตตา ใครเห็นใครรัก คิดเป็นเหตุผล

มีความเป็นผู้ใหญ่ หัวไม่รุนแรง ถ่อมตน

เป็นธรรมชาติ ขี้เกรงใจ นักฉวยโอกาส

มองโลกในแงดี ละเอียดรอบคอบ ชอบสมาคมสังสรรค์

หงุดหงิด ไม่มีความกล้า จริงใจ

น่ารื่นรมย์ สง่าผ่าเผย นอบน้อม

ทุกอย่างเป็นไปตามกฎ ก้าวหน้า เป็นคนเงียบ

มองโลกตามความเป็นจริง ไม่ใคร่เปิดเผยตนเอง บังคับตนเองได้ดี

อารมณ์อ่อนไหวง่าย เคร่งขรึม พูดทันคน

หุนหันพลันแล่น โต้ตอบทันท่วงที มั่นคง

ช่างสงสาร มีวิธีการนุ่มนวล ว่านอนสอนง่าย

อดทนสูง เชื่อถือได้ ไม่ตื่นเต้นง่าย ๆ

ช่างเจรจา อบอุ่น นักปราชญ์

ไม่หวั่นไหวง่าย มีความเข้าใจสูง

ลักษณะดังกล่าวทั้งหมด มิได้มีการเรียงลำดับแต่ประการใด ดังนั้นท่านไม่ต้องคำนึงถึงความถี่ห่างของคำตอบของท่าน กิจกรรมนี้เป็นเพียงความพยายาม ที่จะให้ท่านเริ่มมองตนเองหลาย ๆ ด้าน ถึงลักษณะต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการเลือกอาชีพ และวางแผนอนาคตเท่านั้น

ขั้นต่อไป ให้ท่านลองจัดกลุ่มลักษณะ ที่คล้ายคลึงกันเข้าอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน โดยแยกเป็น 5 คอลัมน์ ลงในใบงาน โดยอาจจะเริ่มจากจัดคุณสมบัติที่เด่น ๆ ของท่าน และมีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ในคอลัมน์แรก เช่นรอบคอบ สุขุม อาจอยู่ในคอลัมน์เดียวกันได้ ทำเช่นนี้ให้ได้สัก 5 คอลัมน์ ขั้นต่อไปพยายามนึกชื่อหัวแต่ละคอลัมน์ ซึ่งทั้ง 5 คอลัมน์ จะจัดเป็นจุดเด่นในบุคลิกภาพของท่าน เช่น ลักษณะรอบคอบ สุขุม อาจจะจัดอยู่ใต้คอลัมน์ ชื่อ หนักแน่น ซึ่งแสดงว่าลักษณะเด่นของท่านส่วนหนึ่งคือ เป็นคนหนักแน่น

 

 

 

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การแนะแนวอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ : กองพัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา กรมสามัญศึกษา , 2534 ) หน้า 75 - 76

 

 

ชื่อ......................................................

ชั้น...................เลขที่.....................

ใบงาน

ผู้สอน มีสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ

เรื่อง จุดเด่นของข้าพเจ้า

ประกอบการจัดกิจกรรมเรื่อง จุดเด่นของข้าพเจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อ......................................................

ชั้น...................เลขที่.....................

ใบงาน

เรื่อง แบบสำรวจความสนใจในอาชีพ ผู้สอน มีสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ

ประกอบการจัดกิจกรรมเรื่อง แผนที่โลกอาชีพ

แบบสำรวจความสนใจในอาชีพ

คำชี้แจง 1. ขอให้พิจารณาความสนใจที่ท่านมีต่อกิจกรรมต่อไปนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความสามารถหรือทักษะใดๆ

2. ตัดสินในทันทีที่อ่านแต่ละกิจกรรมจบ แล้วทำเครื่องหมายใด ๆ เพื่อแสดงว่าท่านชอบ( ) เฉย ๆ / ไม่แน่ใจ (?) หรือ ไม่ชอบ ()

 

? ..........ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

? ......... คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

? .........ใช้โทรศัพท์ติดต่อธุรกิจ

? .........ดำเนินกิจการด้านโรงแรมหรือที่พัก

? .........ทำรายการสินค้าในร้านขายของ

? .......ขายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

? ......ประเมินค่าส่งของตามใบสั่งซื้อสินค้า

? ..........คิดภาษีเงินได้

? ..........คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้

? .........เก็บบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย

? ..........เขียนรายการบัญชีเงินเดือน

? ........ตรวจหาข้อผิดพลาดในบัญชีการเงิน

? ..........เดินทางติดต่อธุรกิจ

? ..........แยก, นับและจัดเก็บพัสดุ

? ..........จัดระบบบัญชี

 

 

 

 


คะแนนหมวด D

? .........เรียนรู้วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์

? ..........ศึกษาวิชาชีววิทยา

? ..........ศึกษาผลของวิตามินที่มีต่อสัตว์

? .....อ่านเรื่องราวการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์

? ..........วาดการ์ตูน

? .........ศึกษาวิชาเคมี

? ..........ทำงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

? ..........วาดภาพประกอบเรื่องราวในนิตยสาร

? ..........ศึกษาโรคพืชชนิดต่าง ๆ

? ..........วัดปริมาณสารเคมีในหลอดทดลอง

? ใช้กล้องจุลทรรศน์/อุปกรณ์การทดลองอื่นๆ

? .........ศึกษาการทำงานของสมอง

? ........ร่างและวาดภาพ

? ........เขียนเรื่องสั้น

? .........เป็นศิลปินอิสระ

คะแนนหมวด I

 

? ..... ตรวจหาต้นกำเนิดของหิน

? .....ทำแผนภูมิหรือกราฟ

? ..... ใช้คอมพิวเตอร์

? .....แกะสลักตัวอักษร-ลวดลายบนโถรางวัล

? .....ขัดเหลี่ยมเลนส์เพื่อใช้ประกอบแว่น

? .....ทำกรอบรูป

? ..... ใช้เครื่องตัดหญ้า

? .....ขับรถยนต์โดยสาร

? ..... เติมน้ำมันในปั๊ม

? .....บรรจุสินค้าลงหีบห่อในร้านขายของ

? ..... ซ่อมรองเท้า

? .....ทำเครื่องเรือน

? ..... ตอกย้ำ หมุดบนแผ่นโลหะหรือหนัง

? .....เขียนแบบเครื่องกล

? ..... อ่านมิเตอร์ไฟฟ้า , น้ำประปา

 

คะแนนหมวด T

? ....เขียนบทวิจารณ์ละคร การแสดงต่างๆ

? .....วางแผนงานเพื่อบุคคลอื่น

? ..... รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

? .....คิดหาวิธีการขายแบบใหม่

? .....ช่วยประนีประนอมความขัดแย้งระหว่างเพื่อน

? .....เป็นผู้นำกลุ่มหรือชมรม

? ..... สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

? .....อธิบายสิทธิ-หน้าที่ทางกฎหมายแก่ประชาชน

? .....ให้ความช่วยเหลือ-คำปรึกษาทางด้านจิตใจ

? ..... ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ผู้ยากไร้

? .....ช่วยเพื่อนแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ

? .....มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อย

? ..... ช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจที่สำคัญ

? .....ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดยาเสพติด

? .....สอนสังคมวิทยาในระดับอุดมศึกษา

คะแนนหมวด P

 

 

การตรวจให้คะแนน

1.       ถ้าตอบ (ชอบ) .ให้ 1 คะแนน , นอกนั้น ไม่ให้คะแนน

2.       รวมคะแนนในแต่ละหมวด ทั้ง 4 หมวด แล้วนำมาคำนวณดังนี้

คะแนนแนวตั้ง = [(คะแนนหมวด D )+15 ] - (คะแนนหมวด I)

คะแนนแนวนอน = [(คะแนนหมวด T) + 15] (คะแนนหมวด P)

 

3.       นำคะแนนแนวตั้ง (แกน Y) และคะแนนแนวนอน (แกน X) ไปหาจุดตัดบน แผนที่โลกงานอาชีพ ซึ่งอยู่หน้าถัดไป

< < Back