แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การสำรวจผลการเรียน และปัญหาการเรียน ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 1 คาบที่ 1 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนรู้เกณฑ์การจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4

2. นักเรียนสามารถสำรวจผลการเรียนและปัญหาการเรียนของตนเอง

3. นักเรียนรู้วิธีแก้ไขหรือส่งเสริมเพื่อวางแผนในการเรียนให้จบ

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถบอกเกณฑ์การจบหลับสูตรช่วงชั้นที่ 4 ได้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผล

2. นักเรียนสำรวจผลการเรียนและปัญหาการเรียนของตนเอง พร้อมทั้งวิเคราะห์และบอกได้ว่าจะจบหลักสูตรหรือไม่

3. สามารบอกวิธีแก้ไขหรือส่งเสริมเพื่อวางแผนปฏิบัติในการเรียนเพื่อให้จบ

- การสำรวจผลการเรียนและปัญหาการเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองและวางแผนการเรียนเพื่อให้จบหลักสูตรได้

ขั้นนำ

1. ครูซักถามนักเรียนถึงความพึงพอใจที่มีต่อผลกาเรียนชั้น .5 และให้นักเรียนช่วยกันทบทวนวิธีการแก้ไขวิชาที่ยังติด 0 มส.

ขั้นกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน

2. ให้ตัวแทนกลุ่มนำสื่อ(เอกสารหมายเลข 1) ที่ครูเตรียมไว้ไปแจก

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจผลการเรียนและวิเคราะห์หาสาเหตุการไม่จบหลักสูตรจากสื่อ (เอกสารหมายเลข 1) และสุ่มตัวแทน 2 3 กลุ่ม รายงานหน้าชั้น

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลเสียของการไม่จบหลักสูตร

5. นักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางในการจบหลักสูตร

6. ให้ตัวแทนกลุ่มนำใบความรู้ไปแจกให้นักเรียนได้ศึกษา

7. นักเรียนบันทึกระดับคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ของตนเองในภาคเรียนที่ผ่านมาลงใน ร..1. (ร่าง) โดยดูจกกสมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียน

8. นักเรียนสำรวจผลการเรียนที่ผ่านมาของตนเองกับเกณฑ์การจบหลักสูตร และตอบแบบสำรวจการจบหลักสูตร (ใบงาน) ที่ครูแจกให้

9. นักเรียนรวบรวมแบบสำรวจ (ใบงาน) ส่งครูเพื่อสรุปจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน และมีแนวโน้มจะไม่จบหลักสูตรเพื่อให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลต่อไป

ขั้นสรุป

นักเรียนช่วยกันสรุปจุประสงค์การเรียนในคาบนี้

1. ใบความรู้

2. ใบงาน

3. ใบ ร..1 .(ร่าง) ของแต่ละคน

4. สมุดรายงานผลการเรียน

1. นักเรียนบอกเกณฑ์การจบหลักสูตร

2. นักเรียนสำรวจและวิเคราะห์ผลการเรียนของตนเองและบอกได้ว่าจะจบหลักสูตรหรือไม่

3. นักเรียนบอกวิธีแก้ไขหรือส่งเสริมเพื่อวางแผน ปฏิบัติในการเรียนเพื่อให้จบหลักสูตรได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การจัดตารางเวลา ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 2 คาบที่ 2 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดตารางเวลา

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถจัดตารางเวลาได้เหมาะสมตามความพร้อมของตนเอง

- การรู้จักวางแผนการใช้เวลา โดยการจัดตารางเวลาให้เหมาะสมตามความพร้อมของนักเรียนจะช่วยลดความเครียดจากการเรียน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนให้สูงขึ้น

ขั้นนำ

1. ครูนำแผ่นป้ายที่เขียนข้อความ เวลาและวารี ไม่ยินดีคอยท่าใคร

2. นักเรียนอภิปรายข้อความนี้ว่า มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่างไร และ นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เวลาอย่างไร

ขั้นกิจกรรม

1. สุ่มนักเรียน 2 3 คน ให้มาเล่าถึงการใช้เวลาของตนเอง

2. ร่วมกันสรุปให้เห็นว่าคนเราแต่ละคนมีความพร้อมต่างกัน การจัดตารางเวลาของแต่ละคนก็ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนๆ นั้น

3. นักเรียนนำตารางการจัดเวลาใน 1 สัปดาห์ที่ครูแจกให้มาดูเป็นแนวทาง

4. นักเรียนจัดตารางเวลาตามความพร้อมของตนเอง และนำไปลองปฏิบัติและรายงานผลให้ครูทราบต่อไป

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า ตารางเวลามีผลในทางปฏิบัติก็ต่อเมื่อผู้เป็นเจ้าของตารางนั้นมีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามตารางนั้นอย่างสม่ำเสมอ

1. ใบงาน

2. แผ่นป้ายข้อความ เวลาและวารี ไม่ยินดีคอยท่าใคร

1. นักเรียนจัดตารางเวลาตามความเหมาะสมของตนเอง

 

 

ข้อเสนอแนะ

- เชิญศิษย์เก่ามาพูดให้นักเรียนฟังเรื่อง การใช้เวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง จุดเด่นของข้าพเจ้า (1) ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 3 คาบที่ 3 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์บุคลิกภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของตนเอง

2. นักเรียนรู้ถึงอาชีพที่สอดคล้องกับจุดเด่นของตนเอง

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์บุคลิกภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของตนเองได้

2. นักเรียนสามารถระบุอาชีพที่สอดคล้องกับจุดเด่นของตนเองได้

- การสำรวจลักษณะอันเป็นจุดเด่นของตนเองและสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนอนาคตทางการศึกษาและอาชีพ

ขั้นนำ

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพ และนักเรียนอภิปรายว่า มีความสำคัญต่อการเลือกอาชีพอย่างไร

ขั้นกิจกรรม

1. นักเรียนทำแบบทดสอบ จุดเด่นของข้าพเจ้า ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 ชุด ให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงของแบบทดสอบให้เข้าใจ และทำแบบทดสอบตามคำชี้แจง

2. นักเรียนจัดกลุ่มคุณสมบัติเด่น ๆที่นักเรียนเลือกไว้ลงในใบงานโดยแยกออกเป็น 5 คอลัมน์ ให้เรียงคุณลักษณะเด่น ๆ ของนักเรียนที่คล้ายคลึงกันเข้ากลุ่มอยู่ในคอลัมน์แรกก่อน เป็นต้นว่า รอบคอบ สุขุม อาจรวมอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน ทำให้ได้เช่นนี้ทั้ง 5 คอลัมน์ ให้นักเรียนคิดชื่อหัวข้อของแต่ละคอลัมน์ ทั้ง 5 คอลัมน์ที่เป็นจุดเด่นในบุคลิกภาพของนักเรียน ตัวอ ย่างเช่น รอบคอบ สุขุม อาจจะจัดอยู่ใต้คอลัมน์ชื่อ หนักแน่น ซึ่งแสดงว่า ลักษณะเด่นของนักเรียนส่วนหนึ่งคือ เป็นคนหนักแน่

ขั้นสรุป

เรียนเรื่อง นี้ ในคาบต่อไป ให้นำผลของการทดสอบมาด้วย

1. ใบงาน จุดเด่นของข้าพเจ้า

2. แบบทดสอบ จุดเด่นของข้าพเจ้า

1. นักเรียนบอกจุดเด่นของตนเอง

2. นักเรียนระบุอาชีพที่สอดคล้องกับจุดเด่นของตนเอง

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง จุดเด่นของข้าพเจ้า (2 ) ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 4 คาบที่ 4 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์บุคลิกภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของตนเอง

2. นักเรียนรู้ถึงอาชีพที่สอดคล้องกับจุดเด่นของตนเอง

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์บุคลิกภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของตนเองได้

2. นักเรียนสามารถระบุอาชีพที่สอดคล้องกับจุดเด่นของตนเองได้

- การสำรวจลักษณะอันเป็นจุดเด่นของตนเองและสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนอนาคตทางการศึกษาและอาชีพ

ขั้นนำ

1. ครูทบทวนเรื่องของแบบทดสอบบุคลิกภาพที่นักเรียนได้ทำ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ขั้นกิจกรรม

1. นักเรียนนำผลที่ได้จาการทำแบบทดสอบ จุดเด่นของข้าพเจ้า มาเข้ากลุ่ม ๆ ละ 3 5 คน ตามความสมัครใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันว่านักเรีนแต่ละคนได้สำรวจตนเองใกล้เคียงกับความคิดเห็นของผู้อื่นหรือไม่เพียงใด และหากไม่ใกล้เคียงก็ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนเป็นที่ยอมรับของทั้งกลุ่ม

2. ครูอธิบายถึงความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ

ขั้นสรุป

1. นักเรียนร่วมกันสรุปการนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจุดเด่นของข้าพเจ้า ไปใช้ในการวางแผนการเลือกอาชีพ

2. นักเรียนรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณาการวางโครงการอนาคตทางการศึกษาและอาชีพ

1. ใบงาน จุดเด่นของข้าพเจ้า

2. แบบทดสอบ จุดเด่นของข้าพเจ้า

1. นักเรียนบอกจุดเด่นของตนเอง

2. นักเรียนระบุอาชีพที่สอดคล้องกับจุดเด่นของตนเอง

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง แผนที่โลกอาชีพ ( 1 ) ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 5 คาบที่ 5 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนเห็นความสำคัญบุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนบอกลักษณะบุคลิกภาพของตนเองได้

2. นักเรียนบอกลักษณะงานที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองได้

3. นักเรียนระบุชื่ออาชีพที่คิดว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับตนเองได้

4. นักเรียนเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างน้อย 2 อาชีพ

5. นักเรียนเลือกแนวทางศึกษาต่อได้สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจได้

- การทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานอาชีพและบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับลักษณะงานในอาชีพจะช่วยทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง และมีโอกาสวางแผนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพในอนาคต

ขั้นนำ

1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ สัก 2 3 อาชีพ

2. นักเรียนช่วยกันอภิปรายถึงปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลนั้น ๆ ประสบความสำเร็จในอาชีพ

3. นักเรียนช่วยกันสรุปโดยเน้นให้เห็นว่าบุคลิกภาพของคนมีส่วนสำคัญในการกำหนดอาชีพของแต่ละคน และบุคคลนั้นจะประสบความสำเร็จในอาชีพได้ไม่ยากถ้าบุคลิกของคนๆ นั้นสอดคล้องกับลักษณะงานอาชีพที่เขาทำอยู่

ขั้นกิจกรรม

1. นักเรียนนักเรียนทำแบบทดสอบแผนที่โลกอาชีพ และตรวจนับคะแนนด้วยตนเอง

2. ครูอธิบายถึงการแปลผลแบบทดสอบ

3. ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลจากแบบทดสอบ และระบุอาชีพที่นักเรียนคิดว่าสอดคล้องกับบุคลิกภาพของนักเรียนมา 4 อาชีพ

4. ให้นักเรียนไปศึกษารายละเอียดแต่ละอาชีพที่นักเรียนคิดว่าสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองตามหัวข้อดังนี้

4.1 ลักษณะงาน

4.2 คุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบอาชีพ

4.3 ความสามารถพิเศษ/ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้

4.4 วิธีการเข้าสู่อาชีพ (การศึกษา/การฝึกอบรม)

4.5 ข้อดี - ข้อด้อยของอาชีพ

ขั้นสรุป

ให้นักเรียนศึกษาแผนที่โลกอาชีพต่อ ในคาบต่อไป

1. แบบทดสอบแผนที่โลกอาชีพ

1. นักเรียนบอกบุคลิกภาพของตนเอง

2. นักเรียนบอกลักษณะงานที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง

3. นักเรียนบอกชื่อาชีพทิ่คิดว่าสอดคล้อง และเหมาะสมกับตนเอง

4. นักเรียนเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง 2 อาชีพ

5. นักเรียนระบุสาชาวิชาที่จะศึกษาต่อได้สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง แผนที่โลกอาชีพ ( 2 ) ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 6 คาบที่ 6 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนเห็นความสำคัญบุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนบอกลักษณะบุคลิกภาพของตนเองได้

2. นักเรียนบอกลักษณะงานที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองได้

3. นักเรียนระบุชื่ออาชีพที่คิดว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับตนเองได้

4. นักเรียนเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างน้อย 2 อาชีพ

5. นักเรียนเลือกแนวทางศึกษาต่อได้สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจได้

- การทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานอาชีพและบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับลักษณะงานในอาชีพจะช่วยทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง และมีโอกาสวางแผนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพในอนาคต

ขั้นนำ

1. ทบทวนกิจกรรมเมื่อคาบที่แล้ว

ขั้นกิจกรรม

1. ให้นักเรียนนำแบบสำรวจอาชีพเพื่อการวางแผนที่ทำแล้วมาจัดกลุ่มอาชีพที่สนใจตรงกัน เพื่อรวมนักเรียนในการให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่ม

2. ในกรณีที่นักเรียนตัดสินใจเลือกอาชีพ และแนวทางศึกษาต่อไปไม่ได้ให้นำแบบสำรวจอาชีพ เพื่อการวางแผนที่ทำแล้วพบอาจารย์แนะแนว เพื่อขอคำปรึกษาเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป

ให้นักเรียนศึกษาแผนที่โลกอาชีพต่อ ในคาบต่อไป

1. แบบทดสอบแผนที่โลกอาชีพ

1. นักเรียนบอกบุคลิกภาพของตนเอง

2. นักเรียนบอกลักษณะงานที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง

3. นักเรียนบอกชื่อาชีพทิ่คิดว่าสอดคล้อง และเหมาะสมกับตนเอง

4. นักเรียนเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง 2 อาชีพ

5. นักเรียนระบุสาชาวิชาที่จะศึกษาต่อได้สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาที่ตนสนใจ ( 1 ) ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 7 คาบที่ 7 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจได้

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจได้

- การค้นคว้าหาความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่ออย่างกว้างขวางจะเป็นโอกาสที่ทำให้เห็นทางเลือกหลากหลายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตนเอง

ขั้นนำ

1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ

2. จัดมุมห้องแนะแนวเป็น 10 กลุ่ม ตามสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาจำแนกตามระบบ ISCED

3. นำเอกสารระเบียบการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน รวมไว้ให้สำหรับนักเรียนค้นคว้า

ขั้นกิจกรรม

1. นักเรียนพิจารณาเข้ากลุ่มตามสาขาวิชาที่สนใจ และมีความถนัดโดยใช้ผลจากการทำแบบสำรวจ และแบบทดสอบต่าง ๆที่ผ่านมา

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากอินเตอร์เนท ตามหัวข้อ

2.1 สถาบันที่เปิดสอน 2.2. อาชีพที่สามารถทำได้

ขั้นสรุป

นักเรียนสรุปกิจกรรมที่ได้

1. เอกสารกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2. ระเบียบการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

3. วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

1. นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจ

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาที่ตนสนใจ ( 2 ) ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 8 คาบที่ 8 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจได้

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจได้

- การค้นคว้าหาความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่ออย่างกว้างขวางจะเป็นโอกาสที่ทำให้เห็นทางเลือกหลากหลายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตนเอง

ขั้นนำ

1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจเมื่อคาบที่แล้ว

ขั้นกิจกรรม

1. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเลือกตามสภาพและความพร้อม ดังนี้

1.1    ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับสถาบันต่าง ๆ

1.2    เชิญศิษย์เก่าที่ศึกษาในสาขาต่าง ๆ มาพูดคุยให้ข้อมูล

1.3    นำนักเรียนเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาที่สนใจ

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาที่สนใจ เตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอครั้งหน้า

ขั้นสรุป

นักเรียนสรุปกิจกรรมที่ได้

1. เอกสารกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2. ระเบียบการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

3. วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

1. นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจ

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาที่ตนสนใจ ( 3 ) ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 9 คาบที่ 9 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจได้

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจได้

- การค้นคว้าหาความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่ออย่างกว้างขวางจะเป็นโอกาสที่ทำให้เห็นทางเลือกหลากหลายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตนเอง

ขั้นนำ

1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจเมื่อคาบที่แล้ว

ขั้นกิจกรรม

1. ตัวแทนนักเรียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหัวข้อ

1.1    สถาบันที่เปิดสอน

1.2    บรรยากาศการเรียนการสอน

1.3    อาชีพที่สามารถทำได้หลังจากจบการศึกษา

2. เพื่อน ๆ ในห้องสอบถามหรือเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางในการศึกษาหลังจบ ม.6 และ การตัดสินใจเรียนต่อโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

1. เอกสารกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2. ระเบียบการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

3. วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

1. นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจ

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) 1 ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 10 คาบที่ 10 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสะสมแฟ้มผลงาน และรวบรวมแฟ้มที่สำคัญเป็นชิ้นเป็นอัน ตามกระบวนการ Portfolio

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถเลือกแฟ้มสะสมผลงานที่เหมาะสมกับตนเองได้ ตามขั้นตอนกระบวนการ Portfolio

- แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน คือการสะสมงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงผลงานความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของการเรียนรู้ในวิชา การรวบรวมผลงานจะต้องครอบคลุมถึงการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหากฎเกณฑ์การตัดสินใจให้ระดับคะแนน รวมทั้งเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเองของนักเรียน

ขั้นนำ

1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และ เป็นข้อมูลที่สะท้อนความถึงความสามารถ เป็นผลงานของนักเรียนจริงๆ

ขั้นกิจกรรม

1. สุ่มนักเรียนสัก 2 3 คน มาอธิบายแฟ้มสะสมผลงานตามความเข้าใจของนักเรียน

2. ครูแจกใบความรู้เกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานให้นักเรียนศึกษา โดยการแบ่งกลุ่ม

3. นักเรียนเลือกผลงานของตัวเองมาทำแฟ้มสะสมผลงาน ตามใบความรู้ และตกแต่งแฟ้มสะสมผลงานให้สวยงามมีสีสันชวนมอง

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานที่เหมาะสม ตามขั้นตอนกระบวนการ Portfolio

1. ใบความรู้

1. นักเรียนเลือกแฟ้มสะสมผลงานที่เหมาะสมกับตนเองได้ ตามขั้นตอนของกระบวนการ Portfolio

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา พื้นฐาน/เพิ่ม ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว เรื่อง แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) 2 ชั้น ม.6

สัปดาห์ที่ 11 คาบที่ 11 วันที่ ..

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

การวัด / ประเมินผล

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสะสมแฟ้มผลงาน และรวบรวมแฟ้มที่สำคัญเป็นชิ้นเป็นอัน ตามกระบวนการ Portfolio

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถเลือกแฟ้มสะสมผลงานที่เหมาะสมกับตนเองได้ ตามขั้นตอนกระบวนการ Portfolio

- แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน คือการสะสมงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงผลงานความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของการเรียนรู้ในวิชา การรวบรวมผลงานจะต้องครอบคลุมถึงการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหากฎเกณฑ์การตัดสินใจให้ระดับคะแนน รวมทั้งเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเองของนักเรียน

ขั้นนำ

1. ครูทบทวนการมอบหมายงานเมื่อคาบที่แล้ว

ขั้นกิจกรรม

1. เลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ในแฟ้มของตนเอง 1 ชิ้น แล้วเขียนแสดงความรู้สึกต่อผลงานชิ้นนี้ โดยให้มีคำตอบของประเด็นคำถามตามใบงานที่ 1

2. ให้แต่ละคนประเมินผลงานของตนเองในแฟ้ม กับเกณฑ์การประเมินความสำเร็จที่คาดหวัง

3. ให้เพื่อนประเมินผลงาน

4. ให้แต่ละคนดูแฟ้มสะสมผลงานของคนอื่น ๆ ให้บันทึกจุดเด่นที่พบและคิดว่าน่าจะนำมาปรับปรุงแฟ้มสะสมผลงานของตน

5. สุ่มให้นักเรียนออกมาเสนอผลงาน

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานที่เหมาะสม ตามขั้นตอนกระบวนการ Portfolio

1. ใบความรู้

1. นักเรียนเลือกแฟ้มสะสมผลงานที่เหมาะสมกับตนเองได้ ตามขั้นตอนของกระบวนการ Portfolio

 

 

 << Back