back
หน้า 21
next

.........................3.4 มาตรฐานที่ 20 : ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ที่

ตัวบ่งชี้

Awareness

Attempt

Achievement

ระดับคุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

1

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง


มี

มาก

 

   

จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษาและมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น- จัดบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม
- จัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
- วางองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน
- จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
- จัดห้องวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน
- ส่งครูไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท
- จัดให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
- จัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- จัดให้มีห้องสมุดที่นักเรียนได้ค้นคว้าอย่างอิสระ
- จัดให้ชุมชนมามีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษา
- จัดให้นักเรียนแต่ละคนใช้และเล่นดนตรีไทยหรือสากลได้อย่างน้อย 1 ชนิด
- จัดให้มีการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย เช่น แบบสังเกต แบบประเมินต่าง ๆ แบบวัด แบบรายงาน
- จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ Concept Map , Mind Mapping การแบ่งกลุ่ม การใช้สื่อวีดีทัศน์ เทป การใช้ข่าว การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบร่วมแรง ร่วมใจ ศูนย์การเรียน การแสวงหาความรู้ แบบสืบสวนสอบสวน โครงงาน การอภิปราย การใช้เกมปริศนาคำทาย เป็นต้น
- การแข่งขันฟุตบอลระหว่างชั้นเรียน กีฬาสี
- การจัดทำหลักสูตรดนตรี
- การจัดทำบ้านทรงไทยพร้อมเครื่องใช้
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกลุ่มย่อย Small Group
- การจัดให้มี A.C.T. - BELL ศูนย์ภาษาอังกฤษ
ผลของการมีวิสัยทัศน์ดังกล่าวทำให้โรงเรียนมี นักเรียนทั้งหมดถึง 4,916 คน

2 ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ
มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง
มี
มาก
    จาการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาเอกสาร พบว่า ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย เช่น การให้อิสระในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และใช้การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ให้ชุมชนและศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาทในการช่วยกันจัดการศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ และชุมชนเข้ามาใช้บริการในโรงเรียนได้
จาความมีประชาธิปไตยของผู้บริหารทำให้บุคลากรในโรงเรียนทำงานอย่างมีความสุขและโรงเรียนมี ชื่อเสียงได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
3 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย
มี
มาก
    จาการสังเกต สัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารร่องรอย พบว่า โรงเรียนมีความตระหนักและมีวิธีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอย่างหลากหลาย เช่น หอกระจายเสียง ประกาศทางไมโครโฟนตอนเช้า จดหมายถึงผู้ปกครอง ประชุมผู้เรียนตอนเช้า จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองหลายท่านยอมรับว่าโรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนได้รวดเร็วทันเหตุการณ์

วิธีการดำเนินการ
           รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมการสอน พฤติกรรมผู้บริหาร พฤติกรรมบุคลากรในโรงเรียน การสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ชุมชน ศิษย์เก่า คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ศึกษาเอกสาร ธรรมนูญโรงเรียน หลักสูตร แผนปฏิบัติการ คำสั่งต่าง ๆ โครงสร้าง แผนการจัดชั้นเรียน

ผลการประเมิน
           จากการตรวจเยี่ยม พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง หลากหลาย เช่น การบริหารอย่างมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ จัด องค์การที่ชัดเจน วางแผนอย่างเป็นระบบ พัฒนาครูอย่างสม่ำเสมอ ให้ชุมชนมีบทบาทต่อการจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ จัดการเรียนรู้และประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างชั้นเรียน จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกลุ่มย่อย Small Group จัดให้มี A.C.T. - BELL ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องเห็นได้ ชัดเจน จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรในโรงเรียน และจาการสังเกตจึงเป็นที่ยอมรับว่าผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่จะให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาคุณภาพของ นักเรียน บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ในด้านความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดับดีในการให้อิสระในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียนและให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมจัดการศึกษา สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 20 อยู่ในระดับดี

จุดเด่น
           ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและมีความเป็นประชาธิปไตย

จุดที่ควรพัฒนา
           -

back
หน้า 21
next