back
หน้า 2
next

สภาพการดำเนินงานของโรงเรียน

ปรัชญา คติพจน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน

ปรัชญา
"จุดหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรม
และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต"

คติพจน์
วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ
(Labor Omnia Vincit)


ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2549 ) ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 - 2549 โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค โดยใช้เทคนิค SWOT เพื่อนำมากำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย จุดเน้น ดังนี้

วิสัยทัศน์ ( Vision)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา และการพัฒนาตนเองได้เต๋มตามศักยภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีพลานามัยดี มีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาไทยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน

พันธกิจ ( Missions )
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาความรู้และทักษะของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
3. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย
7. ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และร่างกายร่าเริงแจ่มใส
8. พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
9. พัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
10. ส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
11. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน
12. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ( Goals )
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. ครูและนักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อยางน้อย 2 ภาษา
5. นักเรียนทุกคนสามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด
6. นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในวิชาศิลปะ
7. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
8. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
9. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสม สอดคล้อง เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน
10. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา


จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. ครูและนักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อยางน้อย 2 ภาษา
5. นักเรียนทุกคนสามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด
6. นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในวิชาศิลปะ
7. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
8. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
9. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสม สอดคล้อง เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน
10. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุรภาพการศึกษา

 

แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ งานของบุคลากร ทุกระดับชั้น ทุกหมวดวิชาและทุกฝ่าย โดยใช้การทำงานตามวงจร PDCA (Plan Do Check Action) ในทุกงาน/โครงการและกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ และรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ จุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกกับบุคลากรของโรงเรียนคือผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียน ประชุมและแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อที่ประชุมคณะครูในโอกาสประชุมสัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา รวมทั้งจัดให้ประชุมครูในทุกวันศุกร์เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในงาน/โครงการและกิจกรรมร่วมกัน

 

ระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายบริการ ฝ่ายปกครอง และสำนักผู้อำนวยการ โดยมีหัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย และคณะกรรมการฝ่าย รับผิดชอบการทำงานของฝ่าย นอกจากนี้โรงเรียนยังมีคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย กรรมการฝ่ายโรงเรียน กรรมการฝ่ายผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากส่วนราชการ จัดให้มีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะและวิธีการปฏิบัติงานและการพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมด้านต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมระดมทุน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นประจำ รวมทั้งการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 

ลักษณะของการบริหารงาน

โรงเรียนมีการดำเนินงานตามสายการบริหาร และตามบทพรรณนางาน และการบริหารงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม โดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี ที่สอดคล้องกับธรรมนูญโรงเรียนฯ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้

มาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้เรียน
มีเป้าหมายการดำเนินงานที่เน้นการพัฒนานักเรียนในหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพร่างกายและอนามัย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการใช้เทคโนโลยี และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน มีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

มาตรฐานที่เกี่ยวกับครู
มีเป้าหมายการดำเนินงานเกี่ยวกับครูคือ การมีครูจำนวนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน/การสอนตามความถนัดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูทางด้านจิตวิญญาณ การพัฒนาทางด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษ การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูในระดับชั้นประถมศึกษา รุ่นที่ 1 - 2 จำนวน 120 คน และในปีการศึกษา 2546 จะดำเนินการโครงการดังกล่าวในรุ่นที่ 3 - 4 สำหรับครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาและครูสนับสนุนการสอน

มาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้บริหาร
มีเป้าหมายการดำเนินงานคือผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำ มีการจัดโครงสร้างโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

วิธีการดำเนินงาน
ในการดำเนินงาน มีการวางแผนการดำเนินงาน/โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนโดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดจัดทำเป็นปฏิทินโรงเรียนตลอดปีการศึกษา และแจ้งให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการวางแผนการจัดงาน/โครงการและกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ โดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรม การดำเนินงาน รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลและการรายงาน เป็นต้น

การนำแผนสู่การปฏิบัติ
มีการกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีการกำกับติดตามตรวจสอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆจากการประชุมย่อย และมีการสรุปประเมินผลเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

การติดตามตรวจสอบ
มีการวางระบบประเมินตนเองทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการจัดงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน และการรายงานผล

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
มีการนำผลการปฏิบัติงาน /โครงการและกิจกรรมตลอดปีการศึกษา มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป มีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Study Report) เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาและขอความร่วมมือจากบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

 

 


back
หน้า 2
next