บุคลากรหน่วยงาน
ภาระและหน้าที่งานแนะแนว
โครงการงานแนะแนว
แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน้าหลัก

โครงการงานแนะแนว

แผนงาน/โครงการแนะแนะแนวปี 2555

(1.) แผนงานบริหารแนะแนว

ผู้รับผิดชอบ มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี

(2.) แผนงานสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ระเบียนสะสม (ป.พ.8)

ผู้รับผิดชอบ มาสเตอร์พงษ์กิจ เจริญพร

(3.) โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ มิสกฤตพร อ่อนพุทธา

(4.) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสนเทศทางการศึกษาและการแนะแนว

ผู้รับผิดชอบ มิสเบญจวรรณ ท้าวเขื่อน