บุคลากรหน่วยงาน
ภาระและหน้าที่งานแนะแนว
โครงการงานแนะแนว
แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน้าหลัก

ระเบียบการรับตรง ปี 2556

 • รับตรง และ โควตา ใช้ผลคะแนน = 7 วิชาสามัญ + GAT-PAT + O-NET + GPAX (เกรดรวม)
 • 7 วิชาสามัญเปิดสอบโดย สทส ได้แก่วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ โดยคะแนนจะสามารถใช้ได้แค่ปีนั้น ๆ
 • รับตรง Clearing House ? คือ การรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ สรุปสั้น
 1. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ (มีทั้งหมด 25 มหาวิทยาลัย)   จะดำเนินการรับตรงเองเหมือนเดิมค่ะ ทั้งออกระเบียบการรับตรง  รับสมัคร จัดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และ พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก
 2. ทั้งคุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์ในการพิจารณา  แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดเอง ดังนั้นน้องต้องดูว่าโครงการรับตรงที่น้องสนใจ กำหนดคุณสมบัติไว้ยังไง ใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง  ซึ่งคะแนนมีหลายแบบค่ะ มีทั้งดูจาก
 • 2.1 คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จะสอบในเดือนมกราคม จัดสอบโดย สทศ
 •  2.2 คะแนนสอบ GAT PAT รอบเดือนตุลาคม 2554 
 • 2.3  คะแนนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
 • ดูคะแนนหลายอย่างคละกัน อาจจะวิชาสามัญและ GAT PAT หรือ GAT PAT กับการจัดสอบเอง

  3. สอบเสร็จ  ทางสทศ. จะส่งคะแนนของน้องให้กับมหาวิทยาลัย  ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาคะแนน และการสอบสัมภาษณ์  ก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  4. ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สอท.  เพื่อให้สอท.ประกาศ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555

  5. วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2555 น้องต้องยืนยันสิทธิ์ในคณะที่น้องสอบติด     ถ้าน้องสอบติดหลายโครงการ  น้องยืนยันได้แค่ 3 ครั้งเท่านั้น สอท. จะยึดการยืนยันครั้งหลังสุดนะคะ   คือ เอาได้เพียงอันเดียวเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ไปเลย   

  6.  วันที่ 21 มีนาคม 2555 สอท. จะส่งชื่อน้องให้กับมหาวิทยาลัยที่น้องยืนยันสิทธิ์ และ ทำการตัดสิทธิ์ Admissions


ข่าวการรับตรง/โควตา ปี 2555-2556

 +++++ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556
+++++ รับตรงเพิ่มพิเศษ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปการ ( มีทุน) 2556
+++++ โครงการรับตรง ที่จะเปิดรับสมัคร ภายในเดือน กันยายน 2555