แนะแนวคณะ/มหาลัย
รับตรง/โครงการ
ADMISSIONS
O-NET
GAT-PAT
หน้าหลัก

 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง 10 อันดับ

++ อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง /Amissions/ระบบนานาชาต

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

++ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง /Amissions

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

++ อันดับ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง/Amissions

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

++ อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง/Amissions

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

++ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง/Amissions

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

++ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง/Amissions

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

++ อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง/Amissions

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

++ อันดับ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง/Amissions

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

++ อันดับ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง/Amissions

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

++ อันดับ 10 มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา Clearing House รับตรง/Amissions

รายละเอียดมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ

มหาวิทยาลัยรัฐบาลทั่วประเทศ

--- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

--- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

--- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

--- สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

--- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

--- มหาวิทยาลัยนเรศวร

--- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า )

--- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

--- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

--- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

--- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

--- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนคร

--- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ

--- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น

--- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข

--- มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

--- มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

--- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

--- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

--- มหาวิทยาลัยราชภุฏเชียงใหม่

บันทึก (ไม่) ลับ เด็กวิทย์
เรียนต่อคณะ..อะไร ?

เกษตรศาสตร์
ครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์
สัตวแพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมการเกษตร

บันทึก (ไม่) ลับ เด็กศิลป์
เรียนต่อคณะ..อะไร ?

คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์