ADMISSION/Clearing House 56
แนะนำวิธีเตรียมตัวสอบแพทย์
โปรแกรมคำนวณ GPAX
ตัวอย่างข้อสอบ ONET-PAT
หน้าหลัก

ADMISSION/Clearing House 56

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปี 2556

การปรับน้ำหนักค่าคะแนนแอดมิชชั่น ปี 2556

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ปรับคือ สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ GPAX 20%  O-NET 30% GAT 20% PAT2 30%

เภสัชศาสตร์ GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% และPAT2 40%

2. กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ปรับสาขา วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และPAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% และPAT2 30%

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% ,PAT1 20% และ PAT2 20%

3. กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ ปรับสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% และPAT1 10% และPAT2 30%

4. กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขภาพ รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O-NET 30% ,GAT 10% และPAT5 30%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% และPAT5 20% และต้องเลือกสอบ PAT 1/2/3/4/6/7วิชาใดก็ได้ 1 วิชา

5. กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับ สาขา วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางศิลป์ นาฎศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และเลือกสอบPAT4 หรือ 6 เพียง 1 วิชา 40%

6. กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 30% และPAT1 20% พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ไม่มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ,O-NET 30% ,GAT 30% และPAT7 20%

เกณฑ์คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 2556