ทุนการศึกษา
ค่ายแนะแนว
กิจกรรมประกวด
กิจกรรมแนะแนว
หน้าหลัก

ค่ายแนะแนว

+ ค่ายหมอยา 2012 วันสิ้นโรค มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2555

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2555 : รายละเอียดการรับสมัคร

+ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ EYC ปี 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22-24 มิถุนายน

2555 ปิดรับสมัคร 8 มิถุนายน 2555 รายละเอียดการรับสมัคร

+ ค่ายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดการรับสมัคร

+ โครงการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของเยาวชน "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2" รายละเอียด

+ โครงการค่ายแนะแนวจิตวิทยา "ค่ายจับจิต" ครั้งที่ 2 มหาวิทยยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2555 รายละเอียดการรับสมัคร

+ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13-16 ตุลาคม 2555 รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร

+ เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ณ วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า วันที่ 18 สิงหาคม 2555 รายละเอียดการรับสมัคร

+ ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 6 จัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

+ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

จัดขึ้นระหว่าง 1-5 ตุลาคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

+ IT เปิดบ้านไอทีลาดกระบัง Open House 2012 วันที่ 31 ส.ค.-31 ก.ย.2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

+ ค่ายติส โลก แตก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดได้ที่นี่