แนะแนวคณะ/มหาลัย
รับตรง/โครงการ
ADMISSIONS
O-NET
GAT-PAT
หน้าหลัก

GAT-PAT

GAT PAT คืออะไร ??

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)
การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ 
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %             
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

ลักษณะข้อสอบ GAT
1เนื้อหา 
- การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50% 
- การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%
2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย 
- คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 
- ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair 
- เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก 
- มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ 
3. สอบปีละหลายครั้ง 
- คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test) คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ 
มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์             
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู             
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์             
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

กำหนดการจัดสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2556

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

สมัครสอบ  : วันที่ 2 - 30 กรกฎาคม 2555

ชำระเงิน : วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2555

ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

วันสอบ : วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2555

ประกาศผลสอบ  : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555