อ่านข่าวกีฬา
                                                   บทพรรณนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     ด้านการบริหาร
ร่วมกันพิจารณาระบบงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วางแผนและกำหนดเป้าหมายกระบวนการการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
วางแผนพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระรวมทั้งจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
บริหารงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
พิจารณาโครงการใหม่ของกลุ่มสาระ เพื่อเสนอต่อฝ่ายวิชาการ ควบคุมดูแลปฏิบัติงาน
โครงการกลุ่มสาระให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง บันทึกการประชุมนำเสนอผู้ช่วยครูให้ฝ่ายวิชาการ

     ด้านการสอน
ร่วมกันจัดทำกำหนดการสอน และแผนการสอนในระดับช่วงชั้น
ระดมความคิด วางแนวการสอน เทคนิคการสอนในระดับช่วงชั้น ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ร่วมกันพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอน เช่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารการสอน เสริมวันเสาร์และภาคฤดูร้อน
ร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้น
ร่วมกันวางแผนการสอบ
การเก็บคะแนนและการสอบภาคปฏิบัติโดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการสอบให้สอดคล้องกันภายในระดับช่วงชั้น
ร่วมการวางแผนการจัดสอนเสริมเด็กอ่อนและการซ่อมเสริม โดยกำหนดเนื้อหา วิธีการสอน จัดทำเอกสารประกอบการสอน
การประเมินผล และรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมภายในระดับช่วงชั้น
ร่วมกำหนดเกณฑ์การตรวจข้อสอบ
ปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการการบริหารงานกลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ

     ด้านการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของอัสสัมชัญ
ติดตาม เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิกในกลุ่มสาระ
วางแนวการศึกษาค้นคว้าด้านวัตกรรมเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระ วางแผนดำเนินการนิเทศภายใน
รวมทั้งติดตามประเมินและรายงานผล
จัดทำลำดับขั้นตอนของเนื้อหาวิชาทุกระดับชั้น
พิจารณาและควบคุมเกณฑ์การตรวจข้อสอบของทุกระดับชั้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วางแผนดำเนินการวิจัยชั้นเรียนรวมทั้งติดตามประเมินและรายงานผล
ปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการการบริหารกลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง บันทึกการประชุมเสนอผู้ช่วยครูใหญ่
 
   
หน้าแรก
 
   
บทพรรณนางาน
 
   
สาระการเรียนรู้
 
   
โครงสร้างสายงาน
 
   
บุคลากร
 
   
กระดานถามตอบ  
   
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 
   
 
 
 
 
Web Design by Mr.sakchai  Lapapisittikul
Copyright 2006  A.C.T. All rights reserved.
::ติดต่อเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเว็บไซท์ได้ที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ::