หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
กลับหน้าเว็บโรงเรียน

เว็บเมล์

เว็บลิงค์

สมุดเยี่ยมชม

ส่งการ์ดอวยพร

 


ส.๖๐๖ สังคมศึกษา #####๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
#####ศึกษาความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่มนุษย์มาใช้ การแข่งขัน และการประสานประโยชน์ทางการเมืองแลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางความเชื่อและค่านิยม และการพัฒนาคุณภาพของประชากรโลก โดยเน้นปัญหาหรือผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย #####เพื่อให้มีความเข้าใจสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ยอมรับในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม เห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา และเห็นแนวโน้มของการพัฒนาประเทศไทยในสังคมโลกส.๐๔๑๓ พระพุทธศาสนา #####๒ คาบ / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
#####วิเคราะห์สาระและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ด้านการฝึกตนไม่ให้ประมาท การมุ่งประโยชน์สุขแก่บุคคลและสังคม
#####วิเคราะห์พุทธประวัติเกี่ยวกับพุทธัตถจริยา ศึกษาประวัติพระนาคเสน พระภัททากุณฑลเกสีเถรี และพระเจ้ามหานามะ
#####วิเคราะห์พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม ในเรื่อง อธิษฐานธรรม ๔ และสรุปคำสอนพระพุทธศาสนาลงในอริยสัจ รวมทั้งมงคลชีวิตในหัวข้อ ความเป็นผู้ว่าง่าย การพบปะมรณะ การฟังธรรม การสนทนาธรรม จิตไม่หวั่นไหว
#####ศึกษาหน้าที่ บทบาท และการปกครองของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน หน้าที่ชาวพุทธในการปกป้องพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
#####ศึกษาและฝึกอ่าภาษาบาลีจากพุทธศาสนสุภาษิต ๑ บท
#####ศึกษาพระไตรปิฏก ในเรื่องหลักตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ประการ รวมทั้งข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๑ เรื่อง
#####ศึกษาคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา โดยเลือกจากเนื้อหาที่เรียน
#####ศึกษาและฝึกปฏิบัติอานาปานสติ มรณัสสติ อุปสมานุสสติ และฝึกเจริญปัญญาตามหลักอุปปาทมนสิการ
#####ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
#####เพื่อให้เกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหา มีความซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรมน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งศรัทธายึดมั่นในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมส.๐๒๑๔ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
#####ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกรณีตัวอย่าง เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้มีความเข้าใจสภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม ตระหนักในปัญหาพื้นฐานสำคัญของโลกและผลกระทบ และเห็นแนวทางในการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ


 
 
Eger Liklerim Kalkarsa hiç acimam siteleri hepsini siler gecerim... kızlık bozma kızlık bozma kızlık bozma kızlık bozma porno video maxsikis azginvideo japon porno kızlık bozma web host,web hosting mirc,turkce mirc
aynen bende linklerim 1 kalksın silerim sitelerii .. herkez yararlansin işde silmeyin pornomatik maxsikis omegla chat,omegla sohbet pornogiller seksenem trpornizle pornodepo kalitepornolar pornom türkçe mirc,mirctürk,mircturk yerlipornolar siktisoktu
benimde linklerim kalkarsa silerim siteyi sizede yaramaz banada... Saldibine.Net,Saldibine.com,saldibine,Saldibine18.tk pornogiller.org,pornogiller,pornogiller.net,pornogiller.com,pornogiller.tk gizlesene.net,gizzzlesene.com,gizzzlesene.org,gizzzlesene,gizlesene,gizlesenee.tk KiZLiKBOZMA,KiZLiKBOZMA.com,kizlikbozma.tk,kizlikbozmaa.tk sohpet,sohbet odaları hhhtr.com,hhhtr.net,hhhtr,hhhtr.tk,hhhtr.org ilktube.com,ilktube.net,ilktube.org,ilktube,ilktube.tk azginvideoo.com,azginvideoo.net,azginvideoo.org,azginvideoo,azginvideoo.tk azdirbeni.net,azdirbeni.com,azdirbeni.org,azdirbeni,azdirbeni.tk kancik.net,kancik.com,kancik.org,kancik,kancik.tk amdelik.com,amdelik.net,amdelik,amdelik.tk,amdelik.org pornomatik.com,pornomatik.net,pornomatik,pornomatik.tk,pornomatik.org naganigi.com,naganigi.net,naganigi,naganigi.tk,naganigi.org izlekop.com,izlekop.net,izlekop,izlekop.tk,izlekop.org sexizlevideo.com,sexizlevideo.net,sexizlevideo,sexizlevideo.tk,sexizlevideo.org kerhanex.com,kerhanex.net,kerhanex,kerhanex.tk,kerhanex.org jagraburada.com,jagraburada.net,jagraburada,jagraburada.tk,jagraburada.org AMPORNO.com,AMPORNO.net,AMPORNO,AMPORNO.tk,AMPORNO.org morporno.com,morporno.net,morporno,morporno.tk,morporno.org GOTDENSEX.com,GOTDENSEX.net,GOTDENSEX,GOTDENSEX.tk,GOTDENSEX.org japonsex.com,japonsex.net,japonsex,japonsex.tk,japonsex.org OKULDASEX.com,OKULDASEX.net,OKULDASEX,OKULDASEX.tk,OKULDASEX.org gay chat,gay sohbet