จุดประสงค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
กลับหน้าเว็บโรงเรียน


เว็บเมล์

เว็บลิงค์

สมุดเยี่ยมชม

ส่งการ์ดอวยพร

 


คำอธิบายรายวิชา

  รหัสวิชา ค21101                                                               รายวิชาคณิตศาสตร์ 4  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                          จำนวน 160 ชั่วโมง/ป

ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระ ต่อไปนี้ จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนชื่อหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การใช้เครื่องหมายแสดง การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ จำนวน การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวน และโจทย์ปัญหา การบวก การลบจำนวนที่มีหลายหลัก การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก การคูณจำนวนที่ มากกว่าสองหลักกับจำนวนที่มากกว่าสองหลัก การหารที่ตัวหารไม่เกินสามหลัก การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหา เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วน ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน การ เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน การใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ การบวก การลบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน ทศนิยม ความหมาย การอ่านและการเขียน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง การเปรียบเทียบ ทศนิยม การใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ การวัดความยาว การวัดความยาว (กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร และวา) การเลือกเครื่องวัดและหน่วยการวัดความยาว การคะเนความยาว ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว มาตราส่วน โจทย์ปัญหา และสถานการณ์ การหาพื้นที่ การหาพื้นที่ จากการนับตาราง การหาพื้นที่โดยประมาณจากการนับตาราง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ ปัญหาและสถานการณ์ การชั่ง การชั่ง(เมตริกตัน กิโลกรัม กรัม และขีด) การเลือกเครื่องชั่งและ หน่วยการชั่ง การคะเน น้ำหนัก ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ การตวง การตวง(ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร และถัง) การเลือกหน่วยการตวง การคะเน ปริมาตรหรือความจุ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ เงิน การเขียน จำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน การเปรียบเทียบจำนวนเงิน การแลกเงินบันทึกรายรับรายจ่าย โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ เวลา การบอกเวลา การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน การบอก ช่วงเวลา การอ่านและการบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ระบุเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน และปี โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของ รูปเรขาคณิต ส่วนของระนาบ จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง และรังสี มุม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เส้นทแยงมุม เส้นขนาน ส่วนประกอบของรูปวงกลมและสมบ้ติพื้นฐานของรูปวงกลมรูปที่มีแกนสมมาตร การประดิษฐ์ ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่น ๆ การบอกความสัมพันธ์และการเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงความสัมพันธ์ของสถานการณ์หรือปัญหา สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น การอ่านแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตารางการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเขียน แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน การจัดประสบการณ์หรือ สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่น ในตนเอง

 

 

หน่วยการเรียนรู้

   รหัสวิชา ค 21101                                                   วิชาคณิตศาสตร์ 4    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                         จำนวนเวลา 160 ชั่วโมง/ปี

ภาคเรียนที่ 1

จำนวน
ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2

จำนวน
ชั่วโมง

หน่วยที่ 1 จำนวนที่มากกว่า 100,000

1.1 อ่านและเขียนจำนวนที่มากกว่า

100,000 เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือได้

1.2 ค่าประมาณจำนวนหลักและค่า

ตัวเลขตามค่าประจำหลัก และการ

เขียนในรูปการกระจาย

1.3 การเปรียบเทียบจำนวน

1.4 การเรียงลำดับจำนวน

หน่วยที่ 2 การบวก ลบ

2.1 การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก 2

จำนวน

2.2 การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก 3

จำนวน

2.4 การลบจำนวนที่มีหลายหลัก 2

จำนวน

2.5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ

2.6 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน

หน่วยที่ 3 การคูณ หาร

3.1 การคูณจำนวนที่มีหลายหลักกับ 1หลัก

3.2 การคูณจำนวนที่มีมากกว่า 2 หลักกับ 2 หลัก

3.3 การหารที่ตัวหารมี 1 หลัก

3.4 การหารที่ตัวหารเป็นเลข 2 หลัก

3.5 การหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

3.6 การหารสั้น

3.7 การเฉลี่ย

3.8 โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนที่มีหนึ่ง

หลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก

3.9 โจทย์ปัญหาการคูณที่มากกว่าสอง

หลักกับจำนวนที่มากกว่าสองหลัก

3.10 โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวหารไม่

เกินสามเหลัก

หน่วยที่ 4 เส้นตรง มุม รูปเรขาคณิต เส้นขนาน รูปสมมาตรและการประดิษฐ์ลวดลาย

4.1 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง และ

รังสี

4.2 ส่วนของระนาบ

4.3 มุม จุดยอดมุม แขนของมุม การ

เรียกชื่อมุม

4.4 มุมฉาก

4.5 มุมแหลมและมุมป้าน

4.6 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

4.7 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า

4.8 เส้นทแยงมุม

4.9 เส้นขนาน

4.10 รูปวงกลม

4.11 ส่วนประกอบของรูปวงกลมและ

สมบัติพื้นฐานของรูปวงกลม

4.12 การสร้างวงกลมจากการประดิษฐ์

วงเวียนกระดาษ

4.13 รูปสมมาตร

4.14 การประดิษฐ์ลวดลายจากรูป

เรขาคณิต

หน่วยที่ 5 พื้นที่

5.1 การหาพื้นที่จากการนับตาราง

5.2 การหาพื้นที่โดยประมาณจากการ

นับตาราง

5.3 พื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

5.4 โจทย์ปัญหาและสถานการณ์

เกี่ยวกับพื้นที่

หน่วยที่ 6 การวัดความยาว การชั่ง การตวง

6.1 การวัดความยาวเป็นกิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร วา

6.2 การเลือกหน่วยการวัดความยาวที่

เหมาะสม

6.3 การคะเนความยาว

6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดความ

ยาว

6.5 มาตราส่วน

6.6 ความยาวรอบรูป

6.7 โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

6.8 หน่วยการชั่งเป็นเมตริกตัน

กิโลกรัม กรัม และขีด

6.9 การเลือกเครื่องชั่ง และหน่วยการชั่ง การคาดคะเนน้ำหนัก

6.10 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง

6.11 โจทย์ปัญหาและสถานการณ์

เกี่ยวกับการชั่ง

6.12 การตวงเป็น ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร

ถัง และเกวียน

6.13 การเลือกหน่วยการตวงที่

เหมาะสม

6.14 การคะเนปริมาณของสิ่งของและ

ความจุของภาชนะ

6.15 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการ

ตวง

6.16 โจทย์ปัญหาและสถานการณ์

เกี่ยวกับการตวง

10

 

 

 

 

 

 15

 

 

 

 

 

 
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8

 

 

 

 

 

 


12

หน่วยที่ 7 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย

7.1 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

7.2 การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน

7.3 โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน

7.4 บันทึกรายรับและรายจ่าย

หน่วยที่ 8 เศษส่วน

8.1 ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน

8.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน ที่มีตัวเลขเท่ากันและการใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ

8.3 เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน

8.4 โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน

8.5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วนที่มีส่วน

หน่วยที่ 9 เวลา

9.1 การบอกเวลาการเขียนบอกเวลา โดยใช้จุด และการอ่าน

9.2 การบอกช่วงเวลา

9.3 การอ่านและการเขียนบันทึก เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่ระบุเวลา

9.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือนและปี

หน่วยที่ 10 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

10.1 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งการอ่านตาราง

10.2 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง

10.3 ความหมายและการนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ที่

•  เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

•  อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น

•  ไม่เกิดขึ้นแน่นอน

หน่วยที่ 11 แบบรูปและความสัมพันธ์

11.1 แบบรูปของจำนวนนับทีเพิ่มขึ้น ทีละเท่าๆ กัน

11.2 แบบรูปของจำนวนนับที่ลดทีละ เท่า ๆ กัน

11.3 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ

หน่วยที่ 12 ทศนิยม

12.1 ความหมายของการอ่านและการ เขียนทศนิยม 1 ตำแหน่ง

12.2 การเปรียบเทียบทศนิยมและการ ใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ

12.3 ความหมายของการอ่านและการ เขียนทศนิยม 2 ตำแหน่ง

12.4 การเปรียบเทียบและการใช้ เครื่องหมายและการเปรียบเทียบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

หน่วยที่ 13 บทประยุกต์

13.1 การบวก การลบระคน โจทย์ปัญหาการ บวก ลบ คูณ หารระคน

13.2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหา 1

 

 

10

 

 

 

 

 15

 

 

 

 

 

 

 


15

 

 

 


10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 


10