หลักสูตรระดับมัธยมต้น
กลับหน้าเว็บโรงเรียน

เว็บเมล์

เว็บลิงค์

สมุดเยี่ยมชม

ส่งการ์ดอวยพร

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


จุดประสงค์


เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ข้อมูลท่ปรากฎในสิ่วแวดล้อม สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีระเบียบ ชัดเจน และรัดกุม

- เพื่อให้มีทักษะในการคิดคำนวณ
- เพื่อให้เป็นประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งที่มีต่อชีวิตประจำวันและที่เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้
- เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการ ศึกษาคณิตศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ที่อาศัยคณิตศาสตร์


โครงสร้าง

วิชาบังคับ


วิชาบังคับแกน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน
ค 32101 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค     1 หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค 203 คณิตศาสตร์ 3 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน
ค 204 คณิตศาสตร์ 4 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน


วิชาเลือกเสรี

ค 011 คณิตศาสตร์ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน
ค 012 คณิตศาสตร์ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน
ค 021 คณิตศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
ค 022 คณิตศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
ค 031 เสริมทักษะคณิตศาสตร์1 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
ค 032 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
ค 033 เสริมทักษะคณิตศาสตร์3 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
ค 034 เสริมทักษะคณิตศาสตร์4 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน

หมายเหตุ
1. ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จะเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี ค 031 - ค 034 ทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาก็ได้ ในกรณีที่เลือกเรียนให้เลือกดังนี้ ค 031 คู่กับ ค 101, ค 032 คู่กับ ค 102 ,ค 033 คู่กับ ค 203, ค 034 คู่กับ ค 204
2. ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถ้าต้องการเลือกเรียนรายวิชา ค 022 ให้เรียนคู่กับรายวิชา ค 012
3. ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมุ่งเน้นหนักไปทางคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรียนรายวิชา ค 011 และ ค 012

 วิชาบังคับแกน

ค 101 คณิตศาสตร์ 1 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน
ค 102 คณิตศาสตร์ 2 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง จำนวนนับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวน เต็ม เศษส่วนและทศนิยมที่เป็นจำนวนมาก การวัดและการประมาณ สมการและกราฟอย่างง่าย ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ เส้นตรงและมุม ความยาว พี้นที่ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การนำเสนอ ข้อมูลอย่างง่าย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ค 203 คณิตศาสตร์ 3 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน
ค 204 คณิตศาสตร์ 4 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม สมการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอสมการ อัตราส่วนและร้อยละ พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ความเท่ากันทุก ประการ เส้นขนาน ความคล้าย คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก กราฟเส้นตรง การนำเสนอข้อมูล เพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจ คิดคำนวณได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการประกอบ อาชีพ

 

วิชาเลือกเสร

ค 011 คณิตศาสตร์ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ค 204 คณิตศาสตร์ 4

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหา ในเรี่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สอง รากที่สาม เลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม เอกนาม พหุนาม การบวกลบคูณหารพหุนาม สมการและ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองชั้น ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและ บทกลับ วงกลม ไซน์ โคโซน์ แทนเจนต์ โคเซแคนต์ เซแคนต์ และโคแทนเจนต์ ของมุมที่มีขนาดระหว่าง 0-90 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณและสามารถนำไปใช้ได้ค 012 คณิตศาสตร์ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ค 011 คณิตศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหา ในเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการ กำลังสอง กราฟของสมการในรูป y = ax + bx + c เมื่อ a = 0 ระบบสมการที่สมการมีกำลังไม่เกินสอง พื้น ที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ทรงกระบอกกรวยและทรงกลม ความน่าจะเป็น ตารางแจกแจงความถี่ ฮิสโท แกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ ค่ากลางของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล ที่แจกแจงความถี่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทีกษะในการคิดคำนวณ และสามารถนำไปใช้ใด้


ค 021 คณิตศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะการพิสูจน์ทฤษฎีบทและข้อสรุปเบื้องต้นทางเรขาคณิตในเรื่อง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีความสามารถในการใช้เหตุผล และสามารถนำไปใช้ได้


ค 022 คณิตศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
คำอธิบายรายวิชา


ศึกษา ฝึกทักษะและการคิดคำนวณและฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง การแปรผัน เศษส่วนของพหุนามและการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ในการคิดคำนวณ และนำไปใช้ได้ค 031 เสริมทักษะคณิตศาสตร์1 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
ค 032 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
ค 033 เสริมทักษะคณิตศาสตร์3 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
ค 034 เสริมทักษะคณิตศาสตร์4 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหาโดยการทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่ สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาบังคับ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณและ แก้โจทย์ปัญหาได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ
ยิ่งขึ้น


 
หมายเหตุ      อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข