ประวัติคณะกรรมการกิจกรรมปี 2544
สมาคมนี้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า "สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า
"ASSUMPTION THONBURI ALUMNI ASSOCIATION" ใช้ชื่อย่อว่า
"A.T.A.A." เริ่มต้นจากศิษย์เก่าจำนวนหนึ่งคิดที่จะตั้งชมรม หรือสมาคมศิษย์เก่าขึ้น จึง
ทำการนัดพบกันหลายครั้ง ในที่สุด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้น โดย
เลือกบุคคลที่จะเป็นนายกสมาคมฯ เพื่อจะได้ดำเนินการขอจดทะเบียน คือ นายอัมรินทร์
ปัทมานุช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 และ นายกสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอีก 14 ท่าน ใช้เวลา
จดทะเบียนสมาคมประมาณปีครึ่งจึงสำเร็จ ได้โดยความช่วยเหลือจากครูหลายท่าน ใน
พ.ศ.2529 และทำการเปิดป้ายสมาคม พร้อมกับการฉลอง 25 ปี ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรีพอดี
วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
ส่งเสริมการศึกษา การกุศล และงานสาธารณะประโยชน์
ให้ความร่วมมือกับสมาคมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่างๆ ในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของสมาคม
ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปี 2548-2550
1.
นายณรงค์ ลีลสมภพ
นายกสมาคมฯ
2.
นายสุเมธ ธีระจารุวัฒน์
อุปนายกคนที่ 1
3.
ว่าที่ร้อยตรีอรรถพร สมพงษ์
อุปนายกคนที่ 2
4.
นายสง่า กล่อมจิตเจริญ
อุปนายกคนที่ 3
5.
นายพิเชษฐ์ ศรขณารมย์
เลขาธิการ
6.
นายกิตติลาภ ภัทรวณิชการ
เหรัญญิก
7.
พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์
ปฎิคม
8.
นายพิเชษฐ์ โอสนานนท์
นายทะเบียน
9.
นายสุภีรณ มหาสาวังกุล
ประชาสัมพันธ์
10.
นายสมจิตร ชันแสง
กรรมการ
11.
นายนิธิโรจน์ ปณิธิชัยนันต์
กรรมการ
12.
นายพิสิษฐ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
กรรมการ
13.
นายทวีศักดิ์ สงวนเรือง
กรรมการ
14.
นายไพบูลย์ เลียงวิทยาคุณ
กรรมการ
15.
นายกุลพัชร เลิศฤทธิ์รัศมี
กรรมการ
16.
นายเลิศศาล วิริยะภาค
กรรมการ
17.
นายสุริยงค์ ไกรโชค
กรรมการ
18.
นายพรพล เจตานานนท์
กรรมการ
19.
นายภาคภูมิ วงษ์สุธีร์
กรรมการ
20.
นายธีระพล สุนทรกุล
กรรมการ
21.
นายกฤชวัชร์ ชายแสน
กรรมการ
22.
นายมานะ เพชรดำรงค์สกุล
กรรมการ
23.
นายธวัชชัย วิบูลย์จันทร์
กรรมการ
24.
นายกิตติคุณ เอี่ยวอักษร
กรรมการ
25.
นายขวัญสกุล เชาว์พานนท์
กรรมการ
26.
นายสรวุฒิ เติมวิริยะกุล
กรรมการ
27.
นายปริญญา ลีตรานนท์
กรรมการ
28.
นายพรชัย วิวิธสิริ
กรรมการ
29.
นายชนันทร์ ลิ้มชุณหนุกูล
กรรมการ
30.
นายสิรภพ ตรีโสภากูล
กรรมการ
31.
นายเจริญศักดิ์ สาโร
กรรมการ
 

Copyright 2007 ACT ALUMNI All rights reserved.
Create By Mr.Rachata Lapapisittikul & Template by Mr.Peerawich Phaknonkul
Assumption College Thonburi