หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
. ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรมประจำปีของโรงเรียน
..กำกับติดตามการดำเนินงาน และจัดสรุปประเมินผลเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย
. ประสานงานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. บริหารงานในกลุ่มสาระตามหลักสูตรสถานศึกษา
...จัดทำแผนงาน/โครงการของกลุ่มสาระ
...ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนรู้ของครูรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้เอกสารประกอบการสอนและแบบเรียน

.. รวบรวมข้อมูลความต้องการทางด้านวัสดุสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งแบบเรียนหนังสืออ้างอิงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกับครู
..... และครูพิเศษสำหรับ ใช้ในกลุ่มสาระ

..รับผิดชอบการนิเทศและติดตามผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
..ประชุมครูในกลุ่มสาระอย่างสม่ำเสมอ
..ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร
..รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายวิชาการในการคัดเลือกข้อสอบ/จุดประสงค์การวัดผลของกลุ่มสาระ
..ติดตามและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
.. รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย
...ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Create By Miss. Pornpun Tharadan
Copyright 2007 ? A.C.T. All rights reserved