งานนักศึกษาวิชาทหาร
Student Territorial Defense Assembly

ม.ศุภกร   ศรีอยุธย์
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร


หน้าแรก
บทพรรณนางาน
โครงสร้างสายงาน
บุคลากร
เรียนรู้วิชาทหาร
ภาพกิจกรรม
Web Link
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซท์งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับ  

แนวทางปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การโอนย้ายสถานศึกษา

มี 2 กรณี คือ

- - โอนย้ายสถานศึกษาก่อนการายงานตัว
- - โอนย้ายสถานศึกษาหลังเสร็จสิ้นการรับสมัคร ( ระหว่างปีการศึกษา )

- โอนย้ายสถานศึกษาก่อนรายงาน นศท. ติดต่อขอรับหนังสือรับร้องการฝึกวิชาทหารจากแผนกวิธีทะเบียนพล
กองกำลังพล กรมการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง หรือ ศฝ./นฝ.นศท. มทล./จทบ. แล้วนำหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหารไปยื่นให้ผู้แทนสถานศึกษา ( ผกท. ) ณ สถานศึกษาที่ นศท.ย้ายไปอยู่ใหม่ ต่อจากนั้นสถาน
ศึกษาใหม่ จะรวบรวมทำบัญชีรายชื่อรายงานตัวประเภทโอนย้ายสถานศึกษา โดยแยกกับบัญชีรายชื่อรายงาน
ตัวมาถึง รด. หรือ ศฝ./นฝ. นศท.มทบ.จทบ. เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ และส่งหลักฐานประเภทเลื่อนชั้น
มาถึง รด. เพื่อตรวจสอบบัญชีรายชื่อ นศท. กับประกาศผลการสอบว่าถูกต้องหรือไม่และนำหลักฐานดังกล่าว
มายื่นในวันรายงานตัวพร้อมกับ นศท.

- โอนย้ายสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา

- - ในส่วนกลาง นศท. ที่ย้ายสถานศึกษาให้ติดต่อกับ ผกท. จากสถานศึกษา ( เดิม ) จะพิมพ์รายละเอียด
ตามแบบพิมพ์ ตอนที่ 1 จำนวน 4 ชุด ข้อความตรงกัน ( แบบพิมพ์ขอรับได้ที่ กทพ.กกพ.รด. ) แล้วนำเอกสาร
ดังกล่าวส่งให้ กฝ.ศฝ.รด. บันทึกและลงเวลาการเรียนการสอน ตอนที่ 3 แล้วนำเอกสารทั้ง 4 ชุด นั้น ไปให้
กทพ.กกพ.รด. บันทึกรับรองสภาพการเป็น นศท. ตอนที่ 2 เสร็จส่งคืนสถานศึกษา ( เดิม ) จะแยกส่งดังนี้
- - - กทพ.กกพ.รด. 1 ฉบับ
- - - ศฝ.รด. 1 ฉบับ
- - - สถานศึกษาใหม่ 1 ฉบับ ( สถานศึกษาใหม่จะทำเรื่องรับ นศท. เข้าส่งให้ รด.ภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่รับตัวไว้
- - - สถานศึกษาเดิมเก็บเป็นหลักฐาน 1 ฉบับและขอจำหน่ายการพ้นสภาพภานใน 7 วัน นับแต่วันที่
พ้นสภาพจากสถานศึกษาวิชาทหารนั้น
- - - กทพ.กกพ.รด. เมื่อได้รับหนังสือจากสถานศึกษาใหม่ที่รับเข้าเป็น นศท. แล้ว จำนำเรียนเพื่อขอ
อนุมัติการโอนย้ายดังกล่าวและสำเนาแจกจ่าย ศฝ.รด. ( ปส.กฝ. ) รวม 2 ชุด, คส. กกพ.รด. 1 ชุด
เพื่อบันทึกแก้ไขต่อไป
- - ในส่วนภูมิภาค นศท. ติดต่อ ผกท.จากสถานศึกษาเดิมเช่นเดียวกับ ข้อ 2.3.1 และให้ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ./
จทบ. ( เดิม ) ดำเนินการบันทึกรับรองการฝึกและการมีสภาพเป็น นศท. และส่งคืนสถานศึกษา ( เดิม ) เพื่อ
ทำเรื่องส่งให้ สถานศึกษา ( ใหม่ ) โดยสถานศึกษา ( ใหม่ ) จำทำเรื่องไปที่ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ./จทบ.
เพื่อแจ้ง รด. ทราบถายใน 7 วัน เช่นกัน เมื่อ รด. ( คส.กกพ.รด. ) ได้รับหนังสือจาก ศฝ./นฝ.นศท.มทบ./
จทบ. ที่รับการเข้าเป็น นศท. แล้วนำเรียน จก.รด. เพื่อ ขออนุมัติการโอนย้าย ดังกล่าวและสำเนาแจกจ่าย
ศฝ.รด., กทพกกพ.รด. เพื่อบันทึกแก้ไขต่อไป.

การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล

- นศท.ต้องรายงานสถานศึกษาวิชาทหารพร้อมด้วยหลักฐาน ( กรณี ) นศท. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และได้ขึ้นไปและได้ลงบัญชีทหารกองเกินได้รับหนังสือสำคัญ ( แบบ สด.๙ ) แล้ว ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว -
ชื่อสกุล ไปขอแก้หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.๙ ) ที่สัสดีอำเภอภูมิลำเนาทาหารด้วย

- สถานศึกษา เมื่อได้รับการร้องขอการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล จาก นศท. พร้อมสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล ( ช.1, ช.2, ช.3. หรือ ช.4 ) และ สด.๙รวมทั้งสำเนาทะเบียน
บ้านคนละ 1 ฉบับ ก็จะรายงานถึง รด. พร้อมแบบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด

- ในส่วนกลาง ( กทพ.กกพ.รด. ) เมื่อได้รับหนังสือ ตามข้อ 3.2 แล้ว จะปฏิบัติดังนี้
- - ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อ ( รด.25 ) ว่า นศท. ที่สถานศึกษาทำเรื่องขอเปลี่ยนชือตัว - ชื่อสกุล
มานั้น มีสภาพเป็น นศท.หรือไม่
- - บันทึก การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ลงบัญชี ตามหลักฐานที่สถานศึกษาแนบมากับตัวเรื่อง
- - ทำหนังสือนำเรียน จก.รด. เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุลแล้วสำเนาแจกจ่าย ศฝ.รด. ( ปส.-
กฝ. )
จำนวน 2 ชุด และ สส.กกพ.รด. จำนวน 1 ชุด เพื่อบันทึกแก้ไขต่อไป
- ในส่วนภูมิภาค ศุนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกหรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหาร
บก หรือหน่วบยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ 3.2 แล้วปฏิบัติดังนี้
- - ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อ ( รด.25 ) ว่า นศท. ที่สถานศึกษาทำเรื่องขอเปลี่ยนมานั้นมีสภาพ
เป็น นศท. จริงหรือไม่
- - บันทึก การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ลงในบัญชีตามหลักฐานที่สถานศึกษาแนบกับตัวเรื่อง
- - มีหนังสือรายงาน รด. เพื่อขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ของ นศท.
- - รด. ( คส.กกพ.รด. ) ทำหนังสือนำเรียน จก.รด. เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แล้วสำเนา
แจกจ่ายศูนย์าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก ,ศฝ.รด. และ กทพ.กกพ.รด. เพื่อบันทึก
แก้ไขต่อไป

การขอใบรับรองการฝึกวิชาทหาร หนังสือรับรอง

- แผนกกรรมวิธีทะเบียนพล กองกำลังพล กรมการักษาดินแดน หรือ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.จะออก
หรือ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. จะออกหนังสือรับรองให้ นศท. ที่ต้องนำไปใช้สิทธิต่างๆ เช่นสมัคร
สอบคัดเลือกโรงเรียน ทหาร ตำรวจ เพื่อขอคะแนนเพิ่ม, การสมัครงาน, ศึกษาต่อวิชาทหาร ( โอนย้ายสถาน-
ศึกษา ), แสดงต่อสัสดีในกรณีที่ไม่ได้ทำเรื่องขอยกเว้น ฯ รวมทั้งการออกหนังสือรับรองแสดงต่อกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทาง

- กรณี นศท. หรือผู้ที่ขอหนังสือรับรองทุกคน ประสงค์จะติดต่อขอรับที่ กทพ.กกพ.รด. ลำดับแรกจะต้องลงชื่อ
ในสมุดผู้มาติดต่อประจำวัน ระบุสถานศึกษาให้ถูกต้อง แล้วขอรับแบบพิมพ์จากเจ้าหน้าที่ไปกรอกข้อความลง
ในแบบพิมพ์ซึ่งจะแบ่งการกรอกข้อความเป็น 2 ส่วน คือ ด้านที่เป็นคำร้องให้ระบุชื่อ นศท. ผู้ขอ รายละเอียด
ลำดับที่ในผลสอบ หมายเลขประจำตัว นศท., สถานศึกษา ชั้นปี/ปีการศึกษา. ที่อยู่ ของผู้ขอหลักฐาน,จุดประ
ประสงค์ ที่จะนำไปใช้ และลงชื่อผู้ขอ หรือผู้แทน อีกด้านหนึ่ง ลงชื่อผู้ขอ ฯ รายละเอียดเช่นเดียวกัน นศท.
ต้องกรอกข้อความข้อความในแบบพิมพ์ทั้งสองด้านให้ถูกต้องเรียบร้อย ( จะมีตัวอย่างแสดงวิธีการกรอกไว้ให้ )
เมื่อเสร็จเรียบร้อย แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ และคอยฟังเรียกรับต่อไป

- กรณี นศท. ต้องการใช้สมัครสอบคัดเลือกหลายแห่งให้ถ่ายเอกสาร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงต่อเจ้าหน้า
ที่ได้พร้อมแสดงหนังสือฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย

- หาก ชื่อตัว , ชื่อสกุล ของ นศท. ผิดพลาดไม่ตรงตามผลการสอบไม่สามารถรับรองได้ จะต้องหนังสือขอแก้
ให้ถูกต้องจากสถานศึกษาก่อน

- หนังสือรับรองไปต่างประเทศ

- - ส่วนมากจะออกให้กับ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ซึ่งส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนกอง
ประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดง
วิทยาฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และสมุดประจำตัสทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ( สด.๘ )
ผู้ขอต้องยื่นคำร้อง ขอ โดยกรอกข้อความการสอบได้วิชาทหาร ( แบบพิมพ์คำร้อง ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่
กทพ.กกพ.รด. ) กรอกรายละเอียด ชื่อตัว - สกุลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จุดประสงค์ที่จะนำไปใช้เจ้า
หน้าที่จะตรวจจากผลการสอบบันทึกวันที่ขอรับฯ ในผลการสอบและกรอกรายละเอียดในคำร้องตอน
ที่ 2 ( ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบการส่งหลักฐานขึ้นทะเบียนกองประจำการและ
ปลดด้วย ) การพิมพ์หนังสือขึ้นรับรองจะพิมพ์เป็นหนังสือราชการแสดงต่อกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งจะมีนายทหารครวจสอบลงนามในสำเนาคู่ฉบับ และ หน.กทพ.กกพ.รด. ลงนามด้วย
- - ผู้ขอหนังสือรับรอง จะค้องลงชื่อการับหลักฐานในสำเนาคู่ฉบับและสมุดออกหนังสือรับรองด้วย ( เจ้า-
หน้าที่จะบันทึกที่หนังสือ, ผู้ขอ, สถานศึกษา และปีการศึกษา , รวมทั้งชื่อผู้ที่พิมพ์ )

การขอผ่อนผันและการขอรับสิทธิ์นักศึกษาวิชาทหาร

สามารถดำเนินการได้โดยรายงานสถานศึกษาวิชาทหารเพื่อดำเนินกรรมวิธี
เป็นรวมในห้วงเดือน กค. - ส.ค.

- การขอผ่อนผัน หมายถึงการที่ นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา มาสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารไม่ได้เนื่องจากร่างกาย
ไม่ได้เนื่องจากร่างกาบไม่ได้ขนาดตามระเบียบที่ รด. กำหนดไว้ หรือทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่าน สามารถ
ผ่อนผันไว้เพื่อสมัครในปีถัดไปได้อีก 1 ครั้ง
- การขอรอรับสิทธิ์ หมายถึงการที่ นศท. ขอพักการเข้ารับการฝึกวิชาทหาร เนื่องจากเรียนไม่ตรงชั้นปี เช่น นศท.
ที่เรียนอยู่ชั้น ม.5 จะเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ไม่ได้
- หลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะรวบรมรายชื่อและ
สำรวจรายชื่อนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา และ นศท. ที่ไม่สามารถสมัครหรือ รายงานตัวเพื่อศึกษษในปีนั้นๆ ได้
ส่งให้ รด. หรือ ศฝ.นศท. มทบ./นฝ.นศท.จทบ. เพื่อออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- การขอรับเอกสารขอผ่อนผันและขอรอรับสิทธิ์ สถานศึกษาสามารถติดต่อขอรับได้ที่ กทพ.กกพ.รด. หรือ
ศฝ.นศท.มทบ./ นฝ.นศท.จทบ. หลังจากรายงานถึง รด. หรือ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. แล้วภายใน 7 วัน
เพื่อนำหนังสือรับรองไปแจกจ่ายให้กันนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา และ นศท. นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
และรายงานตัวในปีถัดไป

หมายเหตุ การขอผ่อนผัน และขอรอรับสิทธิ์จะขอติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ปี กรณี นศท. โอนย้ายสถานศึกษาแต่ได้
ติดต่อขอผ่อนผัน และขอรอรับสิทธิ์จากสถานศึกษาเดิมไว้แล้วเมื่อย้ายสถานศึกษาให้ นศท.มาติดต่อขอรับหนังสือ
รับรองได้ที่ กทพ.กกพ.รด. หรือ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.

การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของนักศึกษาวิชาทหาร

- ห้วงเวลาการส่งบัญชีขอยกเว้น ฯ ของสถานศึกษาต่างๆ ใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ส่ง ให้ รด. ประมาณเดือน
ก.ค. - ต.ค. และ รด. จะดำเนินการให้เสร็จภายในเดืนอน ธ.ค. ( อย่างช้า ไม่เกินเดือน ก.พ. ของปีถัดไป )

- สถานศึกษาในส่วยภูมิภคจะส่งผ่าน ศฝ./นฝ. นศท. มทบ./จทบ. ที่รับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ เพื่อตรวจสอบบัญชี
ขอยกเว้นฯ ว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อถูกต้องให้ดำเนินการส่งให้ รด. ต่อไป

- การดำเนินการ

- - ห้วงระยะเวลาตามข้อ 7.1 นศท. ชั้นปีที่ 1, 2 , 3 ผู้ที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ กำหนดการเกณฑ์ทหารในปี
ถัดไปจะต้องดำเนินการรขอยกเว้นการเรียนมาตรวจเลือก, ให้รีบแจ้งสถานศึกษา และสถานศึกษาจะต้อง
รวบรวมหลักฐานของ นศท. ที่ขอยกเว้น ฯ การเกณฑ์ทหารนำส่ง ปล.กห., รด. และเก็บไว้หลักฐาน
- - รด. ( กทพ.กกพ.รด. ) จะตรวจสอบบัญชีขอยกเว้นฯ กับบัญชีสภาพเป็น นศท. ลและขอรับรองท้ายบัญชี
ขอยกเว้นว่า " รับรองว่าเป็นนักศึกษาวิชาทหารจริง " แล้วนำเรียนขออนุมัติ จก.รด. ส่งไปยัง ทบ.( ผ่าน -
กสร.ทบ. ) เพื่อ กสร.ทบ. จะได้ดำเนินการ การต่อไปตามภูมิลำเนาทหารของ นศท. แต่ละคนต่อไป
- - นศท. สามารถตรวจสอบการขอยกเว้นฯ ได้จากสภถานศึกษาขอตนเองว่าได้ดำเนินการให้หรือไม่

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

- ตาย
- ลาออกจาการเป็น นศท.
- สำเร็จจาการเป็น นศท.
- พ้นหรือออกจากสถานศึกษาวิชาทหารที่กำลังศึกษาอยู่
- ไม่มารายงานตัวขอรับการฝึก หรือไม่ขอรอรับสิทธิ์
- อายุเกิน 26 ปีบริบูรณ์
- พ้นสภาพโดยถูกถอนสภาพตามระเบียบ รด. กำหนด เช่น ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 100 คะแนน
ขึ้นไป, ไม่ได้รายงานตัวเข้ารับการฝึก 3 ปี ติดต่อกัน สอบตกในชั้นเดียวกัน 2 ปี

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร

- ผู้สมัครใหม่เป็น นศท.ชั้นปี่ที่ 1 ต้องทำบัตรทุกคน จัดทำพร้อมกับการรับสมัคร ( ใช้ได้ถึงชั้นปีที่ 5 ) ค่าใช้จ่าย
ในการจัดทำคนละ 30 บาท
- นศท. ที่โอนย้ายจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลางหรือระหว่าง ศฝ./นฝ.นศท./จทบ. ต้องทำบัตรใหม่ทุกคน
- นศท.ที่โอนย้ายสถานศึกษาในส่วนกลางต้องเปลี่ยนรหัสใหม่
- นศท. ที่โอนย้ายสถานศึกษาและ นศท. ที่บัตรชำรุดสูญหายในห้วงการรับสมัครและรายงานตัวประะจำปีให้
- กรณีบัตรชำรุด, สูญหาย หรือโอนย้ายสถานศึกษา นศท. สามารถติดต่อขอทำบัตร ดังนี้
- ในส่วนกลางที่ แผนกควบคุมและสถิติ กองกำลังพล กรมการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง
- ในส่วนภูมิภาค ที่ ศฝ./นฝ.นศท. มทบ./จทบ. วึ่ง นศท. เข้ารับการฝึก
- กรณีบัตรชำรุด, สูญหาย ต้องแจ้งความต่อสถานีตำรวจทันที พร้อมขอสำเนา ใบแจ้งความและนำไปเป็นหลัก
ฐาน ขอทำบัตรใหม่ตามสถานที่ ในข้อ 1.5
- นศท. ทำบัตรใหม่ จะต้องจำและบันทึกหมายเลขประจำตัว 10 ตัว ในบัตรของตนเองและบันทึกไว้ ณ ที่จะ
หาได้ง่าย เช่น สมุดคู่มือเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่ นศท. เองเมื่อไปขอทำบัตรใหม่ เมื่อเกิดชำรุดหรือสูญหาย
- กรณี นศท. เปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล แล้วขอมาบัตรใหม่ นศท. ต้องให้สถานศึกษารายงานขอเปลียนชื่อตัว,ชื่อสกุล
ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงทำบัตรใหม่ได้


:: Assumption College Thonburi Student Territorial Defense Assembly ::

Web Design by Mr.Rachata    Lapapisittikul
Copyright 2006  A.C.T. All rights reserved.

::ติดต่อเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเว็บไซท์ได้ที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ::