งานนักศึกษาวิชาทหาร
Student Territorial Defense Assembly

ม.ศุภกร   ศรีอยุธย์
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร


หน้าแรก
บทพรรณนางาน
โครงสร้างสายงาน
เรียนรู้วิชาทหาร
ภาพกิจกรรม
Web Link
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซท์งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับ  

จัดทำโครงการ วางแผนงานและกำหนดตารางกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนนำเสนอคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานด้านเอกสารการเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร
ประชุมชี้แจงนักเรียนในเรื่องการรับสมัครเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
ประสานงานการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารตามศูนย์ฝึกต่างๆ ตามชั้นปี
ประสานงานการฝึกภาคสนามประจำปี
ประสานงาน ประชุม ตามระเบียบวาระที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด
นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของหน่วยบัญชาการกำลังสำรองและทางโรงเรียน
จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปี
ทำเรื่องขอรับสิทธิ์ให้นักศึกษาวิชาทหาร และทำเรื่องขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่
            นักศึกษาวิชาทหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานของครูที่ช่วยรับผิดชอบนักศึกษาวิชาทหารต่อผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการฝึก และการเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารต่อผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


:: Assumption College Thonburi Student Territorial Defense Assembly ::

Web Design by Mr.Rachata    Lapapisittikul
Copyright 2006  A.C.T. All rights reserved.

::ติดต่อเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเว็บไซท์ได้ที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ::