งานนิเทศการสอน
Class  Observation  Section  

มิสอุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
หัวหน้างานนิเทศการสอน


หน้าแรก
ความหมาย
จุดมุ่งหมายของการนิเทศ
ปฏิทินการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศ
   
   


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซท์งานนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีค่ะ  


แผนการดำเนินงาน งานนิเทศการสอน

ปีการศึกษา 2549

ว/ด/ป

การดำเนินงาน

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

19 พ.ค. 49

 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงาน

-

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

14 มิ.ย. 49

 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา    
 กำหนดการและกำหนดรูปแบบของการนิเทศการสอน

ห้องประชุม
ไถงสุวรรณทัต

ประธานดำเนินงาน
และ คณะกรรมการ

28 มิ.ย. 49

 สรุปรูปแบบการนิเทศการสอน
 1. กลุ่มสาระฯ เป็นผู้กำหนด
 2. วิธีนิเทศ โดย บอกล่วงหน้าหรือ สุ่ม (ช่วงชั้นละ
     1 คน/ระดับละ1 คน)


ห้องประชุม
ไถงสุวรรณทัต


หัวหน้างานนิเทศ

ก.ค. - ก.ย. 49

 ดำเนินการตามที่กำหนด

-

คณะกรรมการฯ

29 ก.ย. 49

 สรุปผลการดำเนินงาน

-

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

1-31 ต.ค. 49

 อบรมครูเกี่ยวกับวิธีการนิเทศการสอน

ห้องประชุม
รัตนบรรณาคาร

ประธานดำเนินการ

พ.ย. 49
ถึง
ก.พ. 50


 ดำเนินการตามที่กำหนด


-


คณะกรรมการฯ

28 ก.พ. 50

 สรุปผลการดำเนินงาน

-

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

มี.ค. 50

 รายงานผลการดำเนินงาน

-

หัวหน้างานนิเทศ


:: Assumption College Thonburi Class Observation Section ::

Web Design
by Mr.sakchai  Lapapisittikul
Copyright 2006  A.C.T. All rights reserved.

::ติดต่อเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเว็บไซท์ได้ที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ::