เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.30-17.00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ


กลับหน้าเว็บโรงเรียน

เว็บเมล์

เว็บลิงค์

สมุดเยี่ยมชม

ส่งการ์ดอวยพรท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อฝ่ายธุรการได้ที่ชั้นล่างอาคารเซนต์คาเบรียล
เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.30-17.00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลภายนอก
2. ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ โบว์ชัวร์ โปสเตอร์ จุลสาร-วารสารโรงเรียนแก่คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลภายนอก
3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอกที่เป็นประโยชน์แก่คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน
4. ให้บริการติดต่อ-สอบถาม
5. การกระจายเสียง
- ช่วงเช้า ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30-07.50 น.
- ช่วงเย็น ให้บริการตั้งแต่เวลา 15.40-16.00 น. และ 17.00-17.30 น.
6. ให้บริการทำบัตรประจำตัวนักเรียน
โรงเรียนจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนให้กับนักเรียนชั้น ป.1 , ม.1 , ม.4 เข้าใหม่ และนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน บัตรมีอายุ 3 ปี เมื่อบัตรหมดอายุหรือสูญหาย ให้นักเรียนนำรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว พร้อมค่าธรรมเนียม 20 บาท เพื่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่ห้องธุรการ
7. ให้บริการประทับตราอักษรย่อโรงเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน
8. ให้บริการหลักฐานการศึกษา เช่น ใบ รบ.1 ต , รบ. 1 ป , ป.04 และ ป.05 ในกรณีนักเรียนลาออก
9. การขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
ในกรณีที่นักเรียนต้องการใบรับรองการเป็นนักเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองกรอกแบบฟอร์มคำร้องพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท ที่งานทะเบียน ห้องธุรการ
10. การลาพักการเรียน
นักเรียนที่ประสงค์จะลาพักการเรียน ให้ผู้ปกครองติดต่องานทะเบียนเพื่อกรอกแบบฟอร์มพักการเรียน และชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียนไว้
11. การลาออก
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา ให้ผู้ปกครองติดต่องานทะเบียนเพื่อกรอกแบบฟอร์มลาออก พร้อมค่าธรรมเนียม และยื่นความจำนงต่องานทะเบียน ห้องธุรการก่อนวันที่ 30 เมษายนของทุกปี (หากพ้นกำหนดนี้แล้วต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนต่อไป)