หน้าที่และความรับผิดชอบชองฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กลับหน้าเว็บโรงเรียน

เว็บเมล์

เว็บลิงค์

สมุดเยี่ยมชม

ส่งการ์ดอวยพร 


หน้าที่และความรับผิดชอบของงานลูกเสือ

งานลูกเสือ
คณะกรรมการงานลูกเสือ ประกอบด้วย หัวหน้างานลูกเสือเป็นประธาน ครูที่สอนลูกเสือ
ทุกคนในระดับชั้นถือเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมดูและและรับผิดชอบการปฏิบัติงานลูกเสือให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขด้านงานลูกเสือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งมีหน้าที่ทำรายงานเสนอผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดทำโครงการ วางแผนงาน กำหนดตารางกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน
2. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการงานลูกเสือของโรงเรียน
3. จัดทำทะเบียนลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือเป็นปัจจุบันทุกปีการศึกษาของโรงเรียน
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือทุกระดับชั้น
5. พิจารณาจัดหาแหล่งความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักเรียนและผู้กำกับลูกเสือ โดยเปิดการอบรม ฝึกปฏิบัติหรือส่งไปดูงานในโอกาสที่เหมาะสม
6. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานลูกเสือของครูและนักเรียนทุกระดับชั้น นำเสนอต่อคณะกรรมการ
7. ประสานงานการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและวิชาพิเศษลูกเสือ ร่วมกับระดับชั้น
8. ประสานงานอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ
9. ติดต่อประสานงานเรื่องเอกสาร และการขออนุญาตกับหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สช. กองลูกเสือ เป็นต้น
10. ประสานงานในการจัดกลุ่มลูกเสือ กองร้อยพิเศษ และลูกเสือจราจร
11. รับผิดขอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องสนามทุกประเภท และจัดทำทะเบียนอุปกรณ์ลูกเสือทุกชนิดให้เป็นปัจจุบัน
12. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือจากผู้เกี่ยวข้องทุกครั้ง และทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมลูกเสือประจำปีส่งหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย