แผนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วิชาลูกเสือ)
ระดับชั้นประถมปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๔๗
(ลูกเสือโท)

ลำดับ

เนื้อหาวิชา

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยที่ ๑ ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ
ประชุมชี้แจงเรื่องเครื่องแบบลูกเสือ
การทำความเคารพการแสดงรหัส และคติพจน์ของลูกเสือ
กฎ คติพจน์ และคำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ
พิธีเปิดประชุมกอง
พิธีเข้าประจำกองของลูกเสือสามัญ
ระเบียบแถว (ท่ามือเปล่า)
ระเบียบแถว (สัญญาณมือ)
ระเบียบแถว (สัญญาณมือ๒)
ระเบียบแถว (สัญญาณนกหวีด)
ระเบียบแถว (ท่าถือไม้พลอง๑)
ระเบียบแถว (ท่าถือไม้พลอง๒)


คณะครู ป.๕
มีสอุไร
มีสชุติภา
คณะครู ป.๕
คณะครู ป.๕
ม.สมโภชน์
มีสปุณฑริกา
มีรัชนี(เพ็ชร์)
ม.นิมิต(อยู่)
ม.ชวินโรจน์
มีสเกียรติสุดา

หน่วยที่ ๒ การดำรงชีวิต

 

หน่วยที่ ๓ ศรัทธายึดมั่น ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวัฒนธรรม

 

หน่วยที่ ๔ สนองพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ
ประวัติลอร์ด เบเดน โพเอลล์
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วิวัฒนาการลูกเสือโลก ลูกเสือไทย


มีสพรพิมล

หน่วยที่ ๕ เทิดทูนเกียรติคุณสถานศึกษา บูชาพระคุณครู อาจารย
พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณ 1 กรกฎาคม

 

หน่วยที่ ๖ เพื่อนช่วยเพื่อน

 

หน่วยที่ ๗ ลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกัน

 

หน่วยที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ เพื่อการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมกลางแจ้ง “การบริการ”

กิจกรรมกลางแจ้ง “การบริการ”ม.สถาพร
มีสพรพิมล

หน่วยที่ ๙ สืบสานมรดก ภูมิธรรม ภูมิปัญญาไทย

 

๑๐

หน่วยที่ ๑๐ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
สอบวิชาลูกเสือตรี
ประกาศผลการสอบ มอบเครื่องหมายลูกเสือตรี


คณะครู ป.๕

คณะครู ป.๕