แผนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วิชาลูกเสือ)
ระดับชั้นประถมปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๔๗
(ดาวดวงที่ ๓)

ลำดับ

เนื้อหาวิชา

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยที่ ๑ ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ
ประชุมชี้แจงการเรียนวิชาลูกเสือ (ระเบียบ/เครื่องแต่งกาย)
ระเบียบแถวและแกรนด์ฮาวล์


ม.วีวัฒน์
มีสณัฐนรี / ม.ทวีศักดิ์

หน่วยที่ ๒ การดำรงชีวิต
อนามัย (การนอนหลับ การปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกำเดาไหล)
การฝีมือ (การพับกระดาษ)


มีสกาญจนา / มีสหิรัญยา
มีสพรนิภา / มีสศรัญยา

หน่วยที่ ๓ ศรัทธายึดมั่น ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวัฒนธรรม
คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง
ธงชาติไทย


มีสศิริพร / มีสศรัญยา
มีสกาญจนา / มีสหิรัญยา

หน่วยที่ ๔ สนองพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ
พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณ ๑ กรกฎาคม


ม.วีวัฒน์และคณะครู

หน่วยที่ ๕ เทิดทูนเกียรติคุณสถานศึกษา บูชาพระคุณครู อาจารย์
การสำรวจและการเยือนสถานที่

มีสณัฐนรี / มีสวรรณา

หน่วยที่ ๖ เพื่อนช่วยเพื่อน
ความสามารถในเชิงทักษะ
๑ การเดินทรงตัว
๒ การเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้า อ้อมสิ่งกีดขวาง
๓ การกระโดดเชือกมีสอริสรา / มีสสุปรียชาติ

มีสวีวัฒน์ / ม.รังสรรค์
ม.รังสรรค์ / ม.วีวัฒน์

หน่วยที่ ๗ ลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกัน
ธงคณะลูกเสือโลก
ธงชาติประเทศญี่ปุ่น
ธงชาติประเทศสิงคโปร์
ธงชาติประเทศอินโดนีเชีย
ธงชาติประเทศมาเลเชีย


ม.รังสรรค์ / มีสณัฐนรี
มีสศิริพร / มีสสุขทิพย์
มีสสุปรียชาติ / มีสลำไพ
มีสกนกวรรณ / มีสอริสรา
ม.วีวัฒน์ / มีสวรรณา

หน่วยที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การจราจร
ม.ชูศักดิ์ / ม.ทวีศักดิ์

หน่วยที่ ๙ สืบสานมรดก ภูมิธรรม ภูมิปัญญาไทย
การบันเทิง การร้องเพลง

ม.วีวัฒน์ และคณะครู ป.3

๑๐

หน่วยที่ ๑๐ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
พิธีประดับดาวดวงที่ ๓

ม.วีวัฒน์ และคณะครู ป.3