แผนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วิชาลูกเสือ)
ระดับชั้นประถมปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๔๗
(ดาวดวงที่ ๑)

ลำดับ

เนื้อหาวิชา

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยที่ ๑ ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ
ปฐมนิเทศลูกเสือสำรองใหม่
ประวัติเริ่มกิจการลูกเสือสำรอง
ประโยชน์การเป็นลูกเสือสำรอง
เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือสำรอง
ระเบียบแถวท่าตรง ท่าพัก (เมาคลีตอนที่ ๑)
ระเบียบแถวซ้ายหัน ขวาหัน (เมาคลีตอนที่ ๒)
ระเบียบแถวตอนลึก (เมาคลีตอนที่ ๓)
การทำความเคารพเป็นรายบุคคล (เมาคลีตอนที่ ๔)
ประวัติการจับมือซ้าย (เมาคลีตอนที่ ๕)


มีสสุทธิกานต์
มีสปานทิพย์
ม.ศิรสิทธิ์
มีสสุชาดา
มีสศิริชล
มีสปรัศนี
มีสจิราพร
มีสจารุวรรณ
ม.กาลัญญู

หน่วยที่ ๒ การดำรงชีวิต
การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้า และเล็บ (เมาคลีตอนที่ ๘)


มีสศรีนารถ

หน่วยที่ ๓ ศรัทธายึดมั่น ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวัฒนธรรม
คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ (เมาคลีตอนที่ ๖)
คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ (เมาคลีตอนที่ ๗)


มีสรุจี
มีสจันทร์เกษม

หน่วยที่ ๔ สนองพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ
พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณ


มีสสุทธิกานต์

หน่วยที่ ๕ เทิดทูนเกียรติคุณสถานศึกษา บูชาพระคุณครู อาจารย์
การสำรวจสถานที่ภายในโรงเรียน / ใกล้เคียง


มีสสุทธิกานต์

หน่วยที่ ๖ เพื่อนช่วยเพื่อน
การขว้าง และรับลูกบอล (เมาคลีตอนที่ ๙)
การกระโดดกบ (เมาคลีตอนที่ ๑๐)


มีสบุญสืบ
มีสนารถลดา

หน่วยที่ ๗ ลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกัน

 

หน่วยที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ธรรมชาติและชีวิตสัตว์มีสสมร

หน่วยที่ ๙ สืบสานมรดก ภูมิธรรม ภูมิปัญญาไทย
การเก็บเชือก
การผูกเงื่อนพิรอด


มีสวันเพ็ญ
ม.ศิรสิทธ์

๑๐

หน่วยที่ ๑๐ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
พิธีการประดับดาวดวงที่ ๑


มีสสุทธิกานต์