แผนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วิชาลูกเสือ)
ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๔๗
(ลูกเสือโลก)

ลำดับ

เนื้อหาวิชา

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยที่ ๑ ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ
ปฐมนิเทศ
การจัดแบ่งหมู่ ตั้งนายหมู่และรอง
ระเบียบแถว ๑ (ซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน การเข้าแถวตอนลึก)
ระเบียบแถว ๒ (การเข้าแถวหน้ากระดานเปิด – ปิดระยะ แถวครึ่งวงกลม แถวรัศมี)
ซ้อมพิธีเข้าประจำกอง
พิธีเข้าประจำกอง
ระเบียบแถว ๓ (การเปิด - ปิดประชุมกอง)
การยอมรับและปฏิบัติตามกฎ คำปฏิญาณของลูกเสือ


มีสปิ่นแก้ว
คณะครู ม.๑
มีสมณฑาและคณะ
ม.บุญเทิดและคณะ
คณะครู ม.๑
คณะครู ม.๑
ม.อังกูลและคณะ
มีสอารีและคณะ

หน่วยที่ ๒ การดำรงชีวิต
บทบาทตนเองในฐานะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


มีสอุดมลักษณ์และคณะ

หน่วยที่ ๓ ศรัทธายึดมั่น ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวัฒนธรรม

หน่วยที่ ๔ สนองพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ
กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ


มีสวัชรีและคณะ

หน่วยที่ ๕ เทิดทูนเกียรติคุณสถานศึกษา บูชาพระคุณครู อาจารย์

หน่วยที่ ๖ เพื่อนช่วยเพื่อน
การก่อและจุดกองไฟกลางแจ้ง
การกางและเก็บเต็นท์พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง
สาธิตการบรรจุเครื่องหลังสำหรับการเดินทางไกลไปพักแรมกลางคืน


มีสจันทร์เพ็ญและคณะ

หน่วยที่ ๗ ลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกัน
กิจการลูกเสือโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ


มีสธนพรและคณะ
มีสอรชรและคณะ

หน่วยที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ เพื่อการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม
การหาทิศโดยพิจารณาจากเข็มทิศและสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า


มีสจันทร์เพ็ญและคณะ

หน่วยที่ ๙ สืบสานมรดก ภูมิธรรม ภูมิปัญญาไทย
เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (พิรอด ขัดสมาธิ กระหวัดไม้ บ่วงสายธนู ตะกรุดเบ็ด)


ม.ทรงพลและคณะ

๑๐

หน่วยที่ ๑๐ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
การสอบและมอบเครื่องหมายลูกเสือโลก


คณะครู ม.๑