โครงสร้างหลักสูตร
กลับหน้าแรก
 
กลับเมนูหลัก
 
กลับหน้าโรงเรียน
 
2549
ระดับช่วงชั้นที่ 1
ระดับ
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
รวม
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุข/พล
ศิลปะ
การงาน
อังกฤษ
กิจกรรม
ป.1
20
16
6
6
6
10
10
10
20
100
ป.2
20
16
6
6
6
10
10
10
20
100
ป.3
20
16
6
6
6
10
10
10
20
100

ระดับช่วงชั้นที่ 2
ระดับ
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
รวม
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุข/พล
ศิลปะ
การงาน
อังกฤษ
กิจกรรม
ป.4
16
16
6
6
6
6
10
10
24
100
ป.5
16
16
6
6
6
6
10
10
24
100
ป.6
16
16
6
6
6
6
10
10
24
100

ระดับช่วงชั้นที่ 3
ระดับ
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
รวม
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุข/พล
ศิลปะ
การงาน
อังกฤษ
กิจกรรม
ม.1
8.57
14.29
11.43
11.43
5.71
5.71
11.43
22.86
8.57
100
ม.2
8.57
14.29
11.43
11.43
5.71
5.71
11.43
22.86
8.57
100
ม.3
8.57
14.29
11.43
11.43
5.71
5.71
11.43
22.86
8.57
100

ระดับช่วงชั้นที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต)
ระดับ
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
รวม
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุข/พล
ศิลปะ
การงาน
อังกฤษ
กิจกรรม
ม.4
5.41
13.51
29.72
8.11
5.41
5.41
8.11
13.51
10.81
100
ม.5
5.41
13.51
29.72
8.11
5.41
5.41
8.11
13.51
10.81
100
ม.6
5.41
13.51
29.72
8.11
5.41
5.41
8.11
13.51
10.81
100

ระดับช่วงชั้นที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ - คำนวณ)
ระดับ
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
รวม
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุข/พล
ศิลปะ
การงาน
อังกฤษ
กิจกรรม
ม.4
8.11
13.51
10.81
13.51
5.41
5.41
8.11
24.32
10.81
100
ม.5
8.11
13.51
10.81
13.51
5.41
5.41
8.11
24.32
10.81
100
ม.6
8.11
13.51
10.81
13.51
5.41
5.41
8.11
24.32
10.81
100

ระดับช่วงชั้นที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน/ญี่ปุ่น ( ศิลป์ - ภาษา)
ระดับ
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
รวม
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุข/พล
ศิลปะ
การงาน
อังกฤษ
กิจกรรม
ม.4
8.11
5.41
10.81
13.51
5.41
5.41
8.11
32.42
10.81
100
ม.5
8.11
5.41
10.81
13.51
5.41
5.41
8.11
32.42
10.81
100
ม.6
8.11
5.41
10.81
13.51
5.41
5.41
8.11
32.42
10.81
100