ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์งานลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เป้าหมาย / ตัวชี้สภาพความสำเร็จ

       

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ ) จะมีระบบการบริหาร การจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2. บุคลากรและนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม

3. บุคลากรและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ที่มีในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของตน

4. บุคลากรและนักเรียนมีประสบการณ์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ ) โดย ได้ประสบการณ์ตรงจากการอบรมเป็นพิเศษ การดูงาน การเข้าค่ายงานชุมนุมลูกเสือ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
 
ภาระงาน
       
1.จัดทำปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ ) ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2549
2.จัดทำงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ ) ประจำปีการศึกษา 2549 ของงานและระดับต่าง ๆ
3.จัดทำเอกสารได้แก่

• บันทึกการทำงานระดับ
• บันทึกการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนา ( กิจกรรมลูกเสือ ) โรงเรียน
• บันทึกการวางแผนการสอนให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
• บันทึกแผนการสอนรายสัปดาห์
• บันทึกหลังสอน สรุปประเมินผลการสอนรายคาบ
• แบบประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ )
ภาคเรียนที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2
• โครงการเข้าค่ายพักแรม
• แบบประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรม
• แบบสรุปการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) ระดับและข้อเสนอแนะ

4.ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ ) ในระดับต่างๆให้เป็นไป ตามข้อกำหนด ทำเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

5.ประสานงานกับฝ่ายกิจกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
6.ประสานงานในการทำโครงการ การจัดงบประมาณปีการศึกษา 2550

Create By Miss. Pornpun Tharadan
Copyright 2007 ? A.C.T. All rights reserved