ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์งานลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิสัยทัศน์
     
>>ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ )
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2544 เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพการศึกษาธรรมนูญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะ
ที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2549 ปฏิทินการทำกิจกรรมและงบประมาณประจำปี 2549

 

พันธกิจ
     

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ . ศ . 2544 และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักเรียนในด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับบุคลากรและนักเรียน

4. ศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ ) โดยใช้การประเมินผลการเรียน

5. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนและบุคลากรให้มีประสบการณ์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( กิจกรรมลูกเสือ ) โดยให้มีการฝึกอบรมเป็นพิเศษ การดูงาน การเข้าค่ายงานชุมนุม
ลูกเสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 
 
Create By Miss. Pornpun Tharadan
Copyright 2007 ? A.C.T. All rights reserved