กรุณากรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
เลขประจำนักเรียน
:
รหัสผ่าน (วัน เดือน ปี เกิด)
:
  เช่น 7 กันยายน 2554 จะเป็น 07092554 (เปิดใช้งาน 25 ต.ค. 63)


คำชี้แจง
     1. ระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายสำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น
     2. นักเรียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63
     3. บัญชีการเข้าใช้ระบบเครือข่ายที่นักเรียนได้รับ เป็นสิทธิการใช้ระบบเครือข่าย (WiFi)
         ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเท่านั้น
     4. หลังปิดระบบตรวจสอบ การขอดูและขอเปลี่ยนรหัสผ่าน นักเรียนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
         การดำเนินการตามที่ทางโรงเรียนกำหนด
     5. สำหรับนักเรียนเก่าในระดับชั้นอื่นๆ ที่ไม่ทราบบัญชีการใช้งาน นักเรียนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
         การดำเนินการตามที่ทางโรงเรียนกำหนด
 
 
ขณะนี้มีนักเรียนมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ แล้ว 173 คน ยังไม่ลงทะเบียน 552 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 725 คน
Create By Mr.Phadungsak Seangsawong
Copyright 2021 © A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119