กรุณากรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะของผู้เข้าระบบ
Username (เลขประจำตัวนักเรียน)
Password (เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

คำชี้แจง
     1. กรุณาเตรียมข้อมูล (เลขประจำตัวนักเรียน และ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือเลขที่บัตรประจำตัว
         ประชาชน) ให้ครบถ้วน
     2. ระบบใช้สำหรับขอรับเงินคืนเฉพาะส่วนของการจ่ายค่า Summer Course 2020 ที่จัดโดยวิชาการ
     3. กรณีลงกิจกรรมเฉพาะของศูนย์ดนตรีและกีฬา เช่น ดนตรี, เปียโน, กีฬาประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้
         เป็นการลงเสริมจาก Summer Course หลัก กรุณาติดต่อฝ่ายกิจกรรมโดยตรง ได้ที่
         โทร. 028079555 ต่อ 510
     4. กรณีไม่ทราบเลขใบเสร็จรับเงิน สามารถสอบถามได้ที่ Line : finance_act
     5. กรณีเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเรียน อสธ. ให้ใส่เลขที่ใบเสร็จทั้ง 2 ช่อง
         (เฉพาะปัญหาการเข้าระบบไม่ได้ ส่วนข้อมูลด้านการเงินกรุณาติดต่อ Line : finance_act
     6. สามารถยื่นความจำนงในการขอคืนไม่เกิน 31 พ.ค..63