ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

รหัสผ่าน เช่น เกิด 9 มกราคม. 2549 คือ 09012549
*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ***
*** กรณีดูผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ควรดูเป็นแนวนอน
และควรติดตั้ง Adobe Acrobat Reader เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ ***