Header

ติดต่อโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

10160

โทรศัพท์.(0)-2807-9555-63 ต่อ 911

หรือ 091-889-7085