...โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตกรุงเทพมหานคร 10160 : โทร. 02-8079555-63 กลับหน้าโรงเรียน
 
 

 
สีประจำโรงเรียน
รูปอาคารและสถานที่
 

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี............โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ  แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2807-9555-63, โทรสาร 0-2421-8121   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 เป็นสถาบันการศึกษาลำดับที่ 8   ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้รับมอบที่ดินจากนายไถง สุวรรณทัต ผู้มีความศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล จำนวน 56 ไร่ 1 งาน
9 ตารางวา และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2504 ปัจจุบันมีที่ดินจำนวน 80 ไร่ 27 ตารางวา อาคารเรียนและอาคารประกอบ 23 หลัง ห้องเรียน 148 ห้อง สำนักงานและห้องประกอบอื่น ๆ 355 ห้อง มีนักเรียน จำนวน 5,259 คน และบุคลากรรวม 557 คน ผู้อำนวยการปัจจุบันคือ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ แบ่งการบริหารออกเป็น 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายกิจกรรม, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายธุรการ-การเงิน, ฝ่ายอาคารสถานที่, ฝ่ายบริหารทั่วไป
และสำนักผู้อำนวยการ

..........โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในหลักสูตรสามัญ และ English Program

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา”

จุดเน้นของโรงเรียน
“ปลูกฝังระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเอง, ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ, พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ, บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล, ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ”

..........โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2557 ได้รับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ, รางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ จากการไฟฟ้านครหลวง, รางวัลโรงเรียนสีเขียวจากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน Thailand Energy Awards ประจำปี 2558, รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2559, รางวัลดีเด่นพิเศษ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน โครงการส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 4 ประจำปี 2559, รางวัลที่ 1 ระดับเพชรน้ำเอก รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว จัดโดยกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560, รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนระดับเพชร ในโครงการต้นแบบมาตรฐานต้านยาเสพติด (QAD) จากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย, รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม, รางวัลป้ายทองโครงการ “ความปลอดภัยด้านอาหาร” (Food Safety) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, เกียรติบัตรโครงการ “ครัวอาหารของไทย ก้าวไกลมาตรฐานสากล”, ร้านอาหารต้นแบบมาตรฐาน GMB in Mass Catering จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, ป้ายรับรองมาตรฐานกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย จากกรุงเทพมหานคร, รางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น จากธนาคารออมสิน บุคลากรของโรงเรียนหลายท่าน ได้รับรางวัลคุรุสดุดี, รางวัลคุณธรรมสตรีไทย, รางวัลหนึ่งแสนครูดี, รางวัลครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

..........ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 27 คน, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม ทั้ง 2 วิชา จำนวน 1 คน, ได้รับรางวัล การแข่งขันสแต็คชิงแชมป์โลก ที่ประเทศไต้หวัน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง, ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันปีนหน้าผา National Climbing Championship 2016 ที่ประเทศสิงคโปร์, ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game 2016 ที่ประเทศอินโดนีเซีย, ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษามากที่สุด 3 รุ่น (รุ่นอายุ 12 ปี 16 ปี และ18 ปี), ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี, ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันที่มีทีมฟุตบอลนักเรียนอันดับ 1 ของไทย และยังมีทีมสโมสรฟุตบอลอาชีพ “อัสสัมชัญยูไนเต็ด” ร่วมแข่งขันฟุตบอล เอไอเอส ลีก ดิวิชั่น 2, ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 16 ปี, รายการทหารอากาศ Singha3x3 Thailand Championship, รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากประเทศจีนและเกาหลีใต้, รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ปี 2559 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรายการอื่น ๆ ระดับเยาวชนไทยอีกเป็นจำนวนมาก, นอกจากนั้น ยังมีศิษย์เก่าที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยหลายคน อาทิ ธีรศิลป์ แดงดา, ธีราทร บุญมาทัน, กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, สารัช อยู่เย็น, ประกิต ดีพร้อม และมีนักกีฬาแบดมินตันที่มีอายุน้อยที่สุดติด 1 ใน 10 ของโลก คือ รัชนก อินทนนท์

..........ภายในโรงเรียน มีศูนย์ดนตรีที่ทันสมัย มีเครื่องดนตรีไทยและสากลให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกเวลาเรียน มีห้องฝึกซ้อมย่อยและห้องบันทึกเสียง สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีศูนย์ Fitness Center ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ให้นักเรียนเลือกเรียนกีฬาและกิจกรรมได้ตามความสนใจ อาทิ เทควันโด กอล์ฟ เทนนิส ปีนหน้าผา บัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์ เทเบิลเทนนิส นอกจากนั้น ยังมีห้องฝึกปฏิบัติหัตถกรรมและคหกรรม มีอาคาร Alexis Music Building ซึ่งเป็นอาคารเรียนและฝึกซ้อมของนักเรียน วงโยธวาทิต มียิมเนเซียมขนาดใหญ่ ความจุ 2,000 ที่นั่ง ประกอบด้วยหน้าผาจำลอง สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน มีสนามกีฬาในร่มอเนกประสงค์ (ACT Sport Arena) ประกอบด้วย สนามเทนนิส ขนาดมาตรฐาน, สนามบาสเกตบอล, สนามตะกร้อและสนามฟุตซอล สำหรับการเรียนการสอน, มีสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก และสนามฟุตบอลมาตรฐานสากล 3 สนาม

..........บริเวณรอบโรงเรียน มีศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 22 ศูนย์ ได้แก่ การบดย่อยกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอัดเม็ด, การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, การบำบัดน้ำเสีย, การผลิตก๊าซหุงต้ม, การผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากแผงโซล่าเซลล์, การผลิตน้ำหมักชีวภาพ EM, ระบบชลประทาน, การคัดแยกขยะ, การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์, การเพาะชำกล้วยไม้, แปลงนาสาธิต, แปลงผักปลอดสารพิษ, การเพาะเห็ด, การเลี้ยงไก่ไข่, เป็ดไข่, เรือนเพาะชำ, สวนพฤกษศาสตร์, สวนสมุนไพร, สวนสัตว์เลี้ยง, วังมัจฉา นอกจากนั้น ยังมีศูนย์วิทยบริการ มีศูนย์การเรียนรู้ Play and Learn Center มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ Interactive Board ในห้องเรียน มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 600/200 Mbps ไว้บริการแก่บุคลากรและนักเรียน, มีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและสำนักงานกว่า 900 เครื่อง, มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเคมีสีเขียว นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและนันทนาการ ตลอดจนพื้นที่สวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกายกลางแจ้งไว้บริการบุคลากรและชุมชน มีพยาบาลวิชาชีพประจำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

..........บุคลากรของโรงเรียน ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับประเทศ และระดับมูลนิธิฯ นักกีฬาของโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันต่างประเทศหลายรายการ อาทิ ฟุตบอล แบดมินตัน บาสเกตบอล สแต็ค ฯลฯ

.......... รายนามผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2504 - ปัจจุบัน

1. ภราดาอาซีเนียว อานเกล อินฟานเต (เสียชีวิตแล้ว)   พ.ศ.2504
2. ภราดาอินเตอฟองโซ มาเรีย ซีซีเรีย (เสียชีวิตแล้ว) พ.ศ.2505 – พ.ศ.2507
3. ภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ (เสียชีวิตแล้ว) พ.ศ.2508
4. ภราดาแอนดรู อารมณ์ วรศิลป์ (เสียชีวิตแล้ว) พ.ศ.2508 – พ.ศ.2510
5. ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ พ.ศ.2511 – พ.ศ.2516
6. ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ พ.ศ.2517 – พ.ศ.2520
7. ภราดาสมพงษ์ ศรีสุระ พ.ศ.2521 – พ.ศ.2526
8. ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล พ.ศ.2527 – พ.ศ.2534
9. ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ พ.ศ.2535 – พ.ศ.2540
10. ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต พ.ศ.2541 – พ.ศ.2543
11. ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ พ.ศ.2544 – พ.ศ.2546
12. ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล พ.ศ.2547 – พ.ศ.2549
13. ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล พ.ศ.2550 – พ.ศ.2555
14. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2561
15. ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน


.................................................................................(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)

 
Top ...
 

Copyright 2013© A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119