...โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตกรุงเทพมหานคร 10160 : โทร. 02-8079555-63 กลับหน้าโรงเรียน
 
 

 
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
 

ความหมายของ "อัสสัมชัญ"

.........ชื่อ อัสสัมชัญ ใช้กันตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2453 ซึ่งคำ ๆ นี้ ให้เสียงเป็นคำไทยและคล้ายกับภาษาอังกฤษว่า Assumption เพราะคำว่า อัสสัมชัญได้แก่ศัพท์บาลีมคธว่า อัสสโม แผลงเป็นไทยว่า อาศรม ซึ่งหมายความว่า กุฏิที่ถือศีลกินพรต ส่วนคำว่า ชัญ ก็จะแยกตามศัพท์เดิม ได้แก่ ธาตุศัพท์ว่า ซึ่งแปลว่า เกิด และ ซึ่งแปลว่า ญาณความรู้ รวมความได้ ชัญ คือที่สำหรับเกิดญาณความรู้ ครั้น รวมสองศัพท์มาเป็นศัพท์เดียวกันเข้าแล้วก็แปลได้ว่า อัสสัมชัญ คือ สถานแห่งความรู้นั่นเอง

 
Top ...
 

Copyright 2013© A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119