...โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตกรุงเทพมหานคร 10160 : โทร. 02-8079555-63 กลับหน้าโรงเรียน
 
 

 
นโยบาย
ความหมายอัสสัมชัญ
 

ตราสัญลักษณ์ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล


ตรานี้เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์และความสามัคคีของบรรดาสมาชิกอัสสัมชัญและมีความสำคัญมากในฐานะเป็นที่รวมหัวใจหลายพันหลายหมื่นไว้ให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกันซึ่งความหมายของตราสัญลักษณ์ มีดังนี้

โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนานและยั่งยืนของสถาบันภราดาและคณะเซนต์คาเบรียลภายในเป็นโล่ แบ่งเป็น 4 ส่วน ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง คือคำว่า A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria ตรงกับภาษาไทย ว่าวันทาแม่มารีช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาวเป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์

ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบ ก็เปรียบได้กับนาวาชีวิตที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่าชีวิต คือการต่อสู้

ส่วนที่สาม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำที่กำลังสู้คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวังได้แก่ แสงธรรมแห่ง ศาสนา กับแสงแห่งปัญญา

ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหมาย D+S ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศษ Dieu Seul ซึ่งมีความหมายว่า จงทำทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระเจ้าส่วนเครื่องหมายกางเขนเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละและ ความรัก

..............พวงดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้นเป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลง ไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไปคำว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers All Things) ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้อง มีความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งจะนำมาแห่งความสำเร็จ

..............ตราโล่ นี้จะอยู่ในจิตสำนึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้คำนึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนคาเบรียลภายในอ้อมอกพระแม่มีศาสนาเป็นเสมือนชีวิตยึดถือความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกันและกัน รู้จักใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอย่างมีความหวังใช้คุณธรรม และปัญญาเป็นเครื่องนำทาง และประกอบไปด้วยความรัก มีความ เสียสละ อันจะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ ด้วยความอุตสาหะจนได้รับความสำเร็จ ด้วยเกียรติยศและ การยกย่องสรรเสริญตลอดไป

 

 
Top ...
 

Copyright 2013© A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119