...โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตกรุงเทพมหานคร 10160 : โทร. 02-8079555-63 กลับหน้าโรงเรียน
 
 

 
วัตถุประสงค์
ตราสัญลักษณ์
 

นโยบาย ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

1. พัฒนาเด็กนักเรียนครบทุกด้าน คือ การพัฒนาสติปัญญาร่างกาย ความเป็นผู้นำมีระเบียบวินัย รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตยรู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรมและคงไว้ซึ่งประเพณีต่าง ๆ ที่ดีงามของชาติ

3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการการเจนจัดทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และจริยศึกษา

4. เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์การผนึกกำลังทำความดีและการร่วมพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

 
Top ...
 

Copyright 2013© A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119