...โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตกรุงเทพมหานคร 10160 : โทร. 02-8079555-63 กลับหน้าโรงเรียน

 
ปรัชญาและคติพจน์
นโยบาย
 

วัตถุประสงค์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

1.ให้การศึกษาอบรมนักเรียนเพื่อจักเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ ในทุกระดับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต

2.มุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและหลักธรรมยึดมั่น อันจะช่วยให้เขารู้จักดำรงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีตัดสินใจด้วยสติปัญญา และความสุขุมพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสังคมในภายภาคหน้า

 
Top ...
 

Copyright 2013© A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119