...โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตกรุงเทพมหานคร 10160 : โทร. 02-8079555-63 กลับหน้าโรงเรียน

 
รูปอาคารและสถานที่
วัตถุประสงค์
 

ปรัชญาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม ความจริง และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต

หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนยึดมั่นในศาสนาที่นักเรียนนับถือ โดยตั้งมั่นอยู่ใน คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ มีความกตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์สุจริต เคารพในกฏระเบียบและวินัยของโรงเรียน และกฏหมายของประเทศ


อัตลักษณ์ : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
          1.จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต
          2. ความวิริยะ อุตสาหะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า " LABOR OMNIA VINCIT "


เอกลักษณ์ : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
          "ความสามารถด้านสุนทรียภาพ" (ดนตรี กีฬา ศิลปะ)

คำขวัญ
วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ

 
Top ...
 

Copyright 2013© A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119