ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
::: หน้าแรก
::: หน้าที่และความรับผิดชอบ
::: มาตรฐานของ FSG
::: มาตรฐานของ สมศ.
::: มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
::: มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
::: ข้อมูลประชาสัมพันธ์
::: เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2545
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2546

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2547 แบบ [ PDF ] [ Zip ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2548 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2549 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 [ PDF ]
รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 [ PDF ]สรุปผลการตรวจเยี่ยม ปีการศึกษา 2550
      - มาตรฐานด้านผู้เรียน [ PDF ]
      - มาตรฐานด้านการเรียนการสอน [ PDF ]
      - มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ [ PDF ]
      -
มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ [ PDF ]

Create By Mr.Phadungsak Sagnsawong
Copyright 2002 © A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119
Click For Add Favorite