E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : รูปสี่เหลี่ยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุม
Math_P_6.2.1.1 ทศนิยมสามตำแหน่ง ตอนที่ 1 Math_P_6.2.4.1 ชนิดและเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม Math_P_6.2.7.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ
Math_P_6.2.1.2 ทศนิยมสามตำแหน่ง ตอนที่ 2 Math_P_6.2.4.2 ชนิดและสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม Math_P_6.2.7.2 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
Math_P_6.2.1.3 การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปกระจาย Math_P_6.2.4.3 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก Math_P_6.2.7.3 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคลี่ ตอนที่ 1
Math_P_6.2.1.4 การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง Math_P_6.2.4.4 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม Math_P_6.2.7.4 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคลี่ ตอนที่ 2
Math_P_6.2.1.5 การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน Math_P_6.2.4.5 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม Math_P_6.2.7.5 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
Math_P_6.2.1.6 การประมาณ Math_P_6.2.4.6 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม Math_P_6.2.7.6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  Math_P_6.2.4.7 การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  
  Math_P_6.2.4.8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวก การลบ การคูณทศนิยม์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : รูปวงกลม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
Math_P_6.2.2.1 การบวกทศนิยมสามตำแหน่ง Math_P_6.2.5.1 การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวของเส้นรอบวง Math_P_6.2.8.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
Math_P_6.2.2.2 การลบทศนิยมสามตำแหน่ง Math_P_6.2.5.2 การหาพื้นที่ของรูปวงกลม ตอนที่ 1 Math_P_6.2.8.2 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
Math_P_6.2.2.3 โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม Math_P_6.2.5.3 การหาพื้นที่ของรูปวงกลม ตอนที่ 2 Math_P_6.2.8.3 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
Math_P_6.2.2.4 โจทย์ปัญหาการลบ ทศนิยม Math_P_6.2.5.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปวงกลม Math_P_6.2.8.4 การอ่านกราฟ
Math_P_6.2.2.5 โจทย์การคูณทศนิยม ตอนที่ 1 Math_P_6.2.5.5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปวงแหวน Math_P_6.2.8.5 การเขียนกราฟเส้น
Math_P_6.2.2.6 โจทย์การคูณทศนิยม ตอนที่ 2 Math_P_6.2.8.6 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
Math_P_6.2.2.7 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม ตอนที่ 1   Math_P_6.2.8.7 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
Math_P_6.2.2.8 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม ตอนที่ 2   Math_P_6.2.8.8 การหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การหารทศนิยม์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : บทประยุกต์  
Math_P_6.2.3.1 โจทย์การหารทศนิยม ตอนที่ 1 Math_P_6.2.6.1 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์) ตอนที่ 1  
Math_P_6.2.3.2 โจทย์การหารทศนิยม ตอนที่ 2 Math_P_6.2.6.2 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์) ตอนที่ 2  
Math_P_6.2.3.3 โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ตอนที่ 1 Math_P_6.2.6.3 ร้อยละ  
Math_P_6.2.3.4 โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม ที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ตอนที่ 2 Math_P_6.2.6.4 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ตอนที่ 1  
Math_P_6.2.3.5 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมระคน ตอนที่ 1 Math_P_6.2.6.5 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ตอนที่ 2  
Math_P_6.2.3.6 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมระคน ตอนที่ 2 Math_P_6.2.6.6 โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขาย  
Math_P_6.2.3.7 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมระคน ตอนที่ 1 Math_P_6.2.6.7 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย (การหาราคาขายจากราคาทุน)  
Math_P_6.2.3.8 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมระคน ตอนที่ 2 Math_P_6.2.6.8 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย (การหาราคาทุนจากราคาขาย)  
Math_P_6.2.6.9 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย (การลดราคา)  
Math_P_6.2.6.10 โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ(เปอร์เซ็นต์) ตอนที่ 1  
  Math_P_6.2.6.11 โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ(เปอร์เซ็นต์) ตอนที่ 2  
  Math_P_6.2.6.12 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง ตอนที่ 1  
  Math_P_6.2.6.13 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง ตอนที่ 2  
  Math_P_6.2.6.14 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง ตอนที่ 3  
  Math_P_6.2.6.15 ดอกเบี้ย (การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี)  
  Math_P_6.2.6.16 ดอกเบี้ย (การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี)