E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : คำประพันธ์ที่ฉันรัก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : หนูน้อยรักการอ่าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : คนละไม้คนละมือ
Thai_P_5.1.1.1 เรียนรู้คำและความหมายเรื่องสายน้ำ สายชีวิต Thai_P_5.1.2.1 ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท Thai_P_5.1.4.1 อ่านในใจบทเรียนเรื่อง คนละไม้คนละมือ
Thai_P_5.1.1.2 อ่านวิเคราะห์เรื่อง สายน้ำ สายชีวิต Thai_P_5.1.2.2 การอ่านบทความเรื่องข้าวงอก ข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องงอก Thai_P_5.1.4.2 เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง คนละไม้คนละมือ
Thai_P_5.1.1.3 อ่านออกเสียงเรื่องสายน้ำ สายชีวิต Thai_P_5.1.2.3 การอ่านจับใจความจากตัวอย่างโฆษณาที่กำหนดให้ Thai_P_5.1.4.3 แผนภาพโครงเรื่อง คนละไม้ คนละมือ
Thai_P_5.1.1.4 การอ่านและเขียนคำที่มี ร ควบกล้ำ Thai_P_5.1.2.4 การอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าว Thai_P_5.1.4.4 คำบุพบท
Thai_P_5.1.1.5 การอ่านและเขียนคำที่มี ล ควบกล้ำ Thai_P_5.1.2.5 การอ่านวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน Thai_P_5.1.4.5 การอ่านร้อยแก้วและมารยาทในการอ่าน
Thai_P_5.1.1.6 การอ่านและเขียนคำที่มี ว ควบกล้ำ Thai_P_5.1.2.6 การอ่านในใจเรื่อง ครอบครัวพอเพียง Thai_P_5.1.4.6 การพูดและการเขียนแสดงความรู้สึก
Thai_P_5.1.1.7 บทกวีร่วมสมัย   Thai_P_5.1.4.7 อ่านเสริมเติมความรู้ แม้หวังจะเก่งกล้า จงฝนทั่งให้เป็นเข็ม
Thai_P_5.1.1.8 บทเพลงร่วมสมัย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ยอดนักเขียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ร่วมแรงร่วมใจ
Thai_P_5.1.1.9 คำที่มีตัวการันต์ Thai_P_5.1.3.1 การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประทับใจ Thai_P_5.1.5.1 อ่านในใจบทเรียนเรื่อง "ร่วมแรงร่วมใจ"
Thai_P_5.1.1.10 เครื่องหมายวรรคตอนน่ารู้ Thai_P_5.1.3.2 การเขียนเรื่องเชิงจินตนาการ Thai_P_5.1.5.2 เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง ร่วมแรงร่วมใจ
Thai_P_5.1.1.11 ความหมายโดยตรงและความหมายนัย Thai_P_5.1.3.3 การเขียนบรรยายภาพ Thai_P_5.1.5.3 การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ร่วมแรงร่วมใจ
Thai_P_5.1.1.12 บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า Thai_P_5.1.3.4 การเขียนเรียงความ Thai_P_5.1.5.4 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
Thai_P_5.1.1.13 การย่อนิทาน Thai_P_5.1.3.5 การเขียนโครงงานภาษาไทย Thai_P_5.1.5.5 คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Thai_P_5.1.1.14 การย่อความประเภทบทความ Thai_P_5.1.3.6 การเขียนบันทึกการอ่านจากเรื่อง จิตที่ควรพัฒนา : จิตสาธารณะ Thai_P_5.1.5.6 คำเชื่อม
Thai_P_5.1.1.15 การย่อข่าว Thai_P_5.1.3.7 การเขียนบันทึกการอ่านนิทานพื้นบ้าน Thai_P_5.1.5.7 สื่อสารสนเทศ
Thai_P_5.1.1.16 การอ่านจับใจความเรื่อง กวางเป็นไข้ Thai_P_5.1.3.8 การเขียนบทละครจากคำที่กำหนด Thai_P_5.1.5.8 อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง บทเพลงแห่งประชาธิปไตย
Thai_P_5.1.1.17 การอ่านวิเคราะห์เรื่อง กวางเป็นไข้ Thai_P_5.1.3.9 ควายหงานกับผักหวานป่า  
Thai_P_5.1.1.18 การนำข้อคิดจากการอ่านเรื่อง กวางเป็นไข้สู่การปฏิบัติ Thai_P_5.1.3.10 การเขียนบรรยายความรู้สึก จากการอ่านบทร้อยกรองเรื่อง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
Thai_P_5.1.1.19 การอ่ารจับใจความนิทานคติธรรมเรื่องมดง่ามกับจักจั่น Thai_P_5.1.3.11 อธิบายความหมายบทอาขยานหลักเรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  
Thai_P_5.1.1.20 การอ่านวิเคราะห์นิทานคติธรรม Thai_P_5.1.3.12 การเขียนบรรยายความหมายโคลงโลกนิติ  
Thai_P_5.1.1.21 การนำข้อคิดจากการอ่านนิทานคติธรรมสู่การปฏิบัติ Thai_P_5.1.3.13 สำนวนคำพังเพย  
Thai_P_5.1.1.22 อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย Thai_P_5.1.3.14 การตั้งคำถามและการตอบคำถาม  
Thai_P_5.1.1.23 เรียนรู้คำศัพท์จากกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย Thai_P_5.1.3.15 อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง "พระราชวังสนามจันทร์"  
Thai_P_5.1.1.24 การอ่านวิเคราะห์เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย Thai_P_5.1.3.16 เรียนรู้คำศัพท์ "พระราชวังสนามจันทร์"