E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ท้องถิ่นศึกษา
So_5.1.1.1 การสืบค้นความเป็นมาท้องถิ่นของตน
So_5.1.1.2 แหล่งสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น
So_5.1.1.3 ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง
So_5.1.1.4 การนำเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ประเทศเพื่อนบ้านของเรา
So_5.1.2.1 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
So_5.1.2.2 อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : วัฒนธรรมต่างชาติ
So_5.1.3.1 การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย
So_5.1.3.2 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ