E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนที่ 1 : ระบบสุริยะ หน่วยการเรียนที่ 2 : พลังงานแสง
Sci_P_5.1.1.1 หน้าที่และส่วนประกอบของดอก Sci_P_5.1.2.1 การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน
Sci_P_5.1.12 การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิ Sci_P_5.1.2.2 ความแข็งของวัสดุ
Sci_P_5.1.1.3 วัฏจักรของพืช Sci_P_5.1.2.3 ความเหนียวของวัสดุ
Sci_P_5.1.1.4 การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ Sci_P_5.1.2.4 ความยืดหยุ่นของวัสดุ
Sci_P_5.1.1.5 การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง / ติดตา Sci_P_5.1.2.5 การนำความร้อนของวัตถุ
Sci_P_5.1.1.6 การขยายพันธุ์พืชโดยการทาบกิ่งและการเสียบยอด Sci_P_5.1.2.6 การนำไฟฟ้าของวัสดุ
Sci_P_5.1.1.7 การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Sci_P_5.1.2.7 ความหนาแน่นของวัสดุ
Sci_P_5.1.1.8 การจำแนกพืช  
Sci_P_5.1.1.9 การจำแนกพืชดอก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แรงและความดัน
Sci_P_5.1.1.10 พืชในท้องถิ่น Sci_P_5.1.3.1 แรงลัพธ์
Sci_P_5.1.1.11 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ (ปฏิสนธิภายใน) Sci_P_5.1.3.2 แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
Sci_P_5.1.1.12 การปฏิสนธิภายนอกของสัตว์ Sci_P_5.1.3.3 อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ
Sci_P_5.1.1.13 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์ Sci_P_5.1.3.4 ความดันของของเหลว
Sci_P_5.1.1.14 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ Sci_P_5.1.3.5 แรงพยุงของของเหลว
Sci_P_5.1.1.15 การผสมเทียมของสัตว์  
Sci_P_5.1.1.16 การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์
Sci_P_5.1.1.17 สิ่งมีชีวิตที่มีโครงร่างแข็งภายใน  
Sci_P_5.1.1.18 การจำแนกสัตว์โดยใช้ลักษณะบางลักษณะเป็นเกณฑ์  
Sci_P_5.1.1.19 การจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดเอง  
Sci_P_5.1.1.20 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม